Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2014, vol. 62, br. 1, str. 23-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1401023D


Delo malog značaja i stvarno kajanje u krivičnom zakoniku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: ndelic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Autor u radu razmatra odnos između instituta delo malog značaja i stvarnog kajanja, odnosno pitanje mogućnosti da se kod posledičnih krivičnih dela u slučaju stvarnog kajanja učinioca smatra da je ispunjen uslov za primenu instituta delo malog značaja koji se sastoji u tome da su posledice krivičnog dela neznatne. U datom kontekstu, prvo su analizirani uslovi za primenu dela malog značaja i konstatovano je da je u pitanju institut čija primena je opravdana isključivo u slučaju tzv. bagatelnih krivičnih dela. Nakon toga, institut stvarnog kajanja razmatran je kako sa materijalno-pravnog, tako i sa procesno-pravnog aspekta, koji u suštini predstavlja primenu načela oportuniteta krivičnog gonjenja. Potom je ukazano na sličnosti koje na planu regulisanja ovog instituta postoje između rešenja u srpskom i nemačkom zakonodavstvu. Zaključeno je da pitanje konkurencije materijalno-pravnih i procesno-pravnih instituta kojima se ostvaruje ista svrha - rasterećenje krivičnog pravosuđa, a s obzirom na prirodu njihove funkcionale veze, uvek treba rešavati u korist primene odredaba materijalnog krivičnog prava. Međutim, ukoliko, kao u slučaju dela malog značaja, za tako nešto postoji kriminalno-političko opravdanje, onda po uzoru na druga evropska krivična zakonodavstva, treba razmišljati u pravcu ukidanja datog instituta krivičnog prava i potpunijeg afirmisanja odgovarajućih, tzv. diverzionih procesno-pravnih mehanizama.

Ključne reči

Reference

*** (2003) Bilten Okružnog suda u Beogradu, 60, 5-6
*** (2009) Službeni glasnik RS, br. 72
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Cigler, S. (1995) Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja. Novi Sad
Delić, N. (2006) Neznatna društvena opasnost i delo malog značaja. u: Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije - Pravni, ekonomski i sociološki aspekti, Beograd, Prilozi projektu 2005, 365-383
Delić, N. (2005) Poravnanje učionioca i oštećenog kao osnov za oslobođenje od kazne. u: Kazneno zakonodavstvo - progresivna ili regresivna rešenja, Beograd, str. 294
Delić, N. (2009) Opšti pojam krivičnog dela u krivičnom zakoniku Srbije. u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja. III deo, 223-243
Dolenc, M. (1930) Tumač krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Zagreb: Tipografija
Đorđević, Đ.M. (1990) Stvarno kajanje. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 4, str. 31
Grupa, autora (1995) Komentar Krivičnog zakona SRJ. Beograd, redaktor Lj. Lazarević, 123-124
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 607
Kambovski, V. (1975) Subjektivna strana odustanka od izvršenja krivičnog dela, pojam dobrovoljnosti. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, 2, 243
Karajovanović, Đ. (1930) Komentar Opšteg Krivičnog zakonika. Beograd, 162
Korošec, D., Ambrož, M. (2006) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Slovenije i iskustva u njihovoj primeni sa posebnim osvrtom na krivičnu odgovornost pravnih lica. u: Nova rešenja u krivičnom zakonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni, Zlatibor, 279
Milojković, B. (1919) Komentar Opšteg kaznenog zakonika. Beograd
Pfeiffer, G. (2003) Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einfuhrungsgesetz. Munchen: Verlag C. H. Beck
Radulović, L. (1991) Neznatna društvena opasnost - jedan od zakonskih osnova koji isključuje postojanje krivičnog dela. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 4, str. 408-416
Schonke, A., Schroder, H. (2001) Strafgesetzbuch, Kommentar. Munchen, itd: Beck
Simić, I. (1998) Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije. Beograd, Druga knjiga
Simović-Hiber, I. (1987) Dobrovoljni odustanak u krivičnom pravu. Beograd
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1996) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2012) Kaznena politika u Srbiji - sukob zakonodavca i sudske prakse. u: Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, Drugi deo, 11-12
Stojanović, Z. (2008) Strategija ostvarivanja svrhe krivičnog prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 3-4, 186-187
Stojanović, Z. (1978) Odustanak od izvršenja krivičnog dela i pitanje dobrovoljnosti. Pravni život, Beograd, 1
Stojanović, Z. (1985) Krivično pravo i drugi oblici reakcije na društveno opasna ponašanja. Naša zakonitost, br. 8, str. 931-948
Škulić, M. (2012) Krivično procesno pravo. Beograd
Vuković, I. (2005) Važne novine u određivanju opšteg pojma krivičnog dela u Predlogu Krivičnog zakonika Srbije. u: Kazneno zakonodavstvo: progresivna ili regresivna rešenja, Beograd, str. 97-111
Zlatarić, B. (1963) Elementi jugoslovenskog krivičnog prava. Zagreb, 29