Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2015, vol. 63, br. 1, str. 41-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 27/02/2016
doi: 10.5937/AnaliPFB1501041S
Pravna odgovornost za razvoj i zaštitu životne sredine
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresa: pstojanovic@jura.kg.ac.rs, zindovic.ina@open.telekom.rs

Sažetak

U radu autori nastoje da klasifikuju i objasne pravne osnove odgovornosti u sistemu ravnoteže održivog razvoja i zaštite životne sredine. Metodom analize teorijskih stavova i zakonskih normi zaključuju da klasična pravila o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, u savremenim uslovima, nisu mogli pružiti adekvatnu zaštitu. Utvrđivanje novih i efikasnijih osnova odgovornosti, pokazalo se neophodnim. U tom smislu princip 'zagađivač plaća' predstavlja poseban vid objektivne odgovornosti, koji, u svojoj osnovi ne podrazumeva uzročnu vezu između operatera i štete. I pored činjenice da ovaj novi vid odgovornosti sadrži određene elemente poreskog opterećenja i ekonomskih mera, pokazalo se da on ima i logiku svog pravnog postojanja i ekonomsku opravdanost.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o genetički modifikovanim organizmima. Službeni glasnik RS, br. 41, čl. 45
*** (2005/2007) Zakon o javnim putevima. Službeni glasnik RS, br.101/05,123/07 čl. 95
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik RS, br.57
*** (2009) Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Službeni glasnik RS, br. 41, čl. 78
*** (2005) Zakon o veterinarstvu. Službeni. glasnik RS, br. 91, čl. 154–155
*** (1991/2005) Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,5 4/96, 101/05 čl. 114–116
*** (2009) Zakon o zdravlju bilja. Službeni glasnik RS, br. 41, čl. 95
*** (1987) Bergamska deklaracija o održivom razvoju
*** (1992) Deklaracija o životnoj sredini i održivom razvoju / Rio Declaration on environment and development
*** (1972) Deklaracija UN o čovekovoj sredini / Declaration of the United Nations Conference on the human environment. Stokholm
*** Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remetyng of environmental damage. OJ L, 143, 56–76
*** Direktiva EU o odgovornosti za ekološku štetu / Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004. OJ L, 143 i dr
*** (2000) Evropska konvencija o predelu / European Convention on landscapes. Firenca
*** (1996) Habitat agenda / The habitat agenda. Istambul
*** Arhuska konvencija iz 1998. Danska
*** (2005/2009) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik. RS, br.85/05, 88/05 (ispravka), 107/05 (ispravka) i 72/09, od 3.9.2009, stupio na snagu 11.9.2009
Betlem, G. (1998) Liability for damage to the environmental. u: Hartkamp A., Heselink M., Hondius E., Joustra C., du Perron E. [ur.] Towards a Europea Civil Code, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, Second Revised and Expandel Edition, 1998, 474
Čučković, B. (2010) Pojam ekološke štete u međunarodnom pravu zaštite životne sredine. Pravni život, 9, 406
Joldžić, V. (2002) Ekološko pravo - opšti i poseban deo. Beograd: Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
Kiss, A. (1993) Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement. Annuaire français de droit international, 39(1): 792-797
Miller, D., de Roo, G., ur. (1999) Integrating city planning and environmental improvement: Practical strategies for sustainable urban development. Aldehrot, England: Ashgate, 20
Milošević, M. (2007) Odgovornost za ekološku štetu. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 445-454
Mirić-Karanikić, M. (2007) Odgovornost za zagađivanje životne sredine. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 455-479
Perroux, F. (1986) Za filozofiju novog razvoja. Novi Sad: IRO Matica srpska
Petković, G. (2010) Pravni okviri zaštite i unapređivanja prostora - međunarodno pravni aspekt. Pravni život, 9, 317
Pozzo, B. (2001) Towards Civil Liability for Environmental Damage in Europe: the. Global Jurist Topics, 1(2)
Pušić, L. (2012) Da li je ideja o održivom razvoju održiva?. Teme, vol. 36, br. 2, str. 425-442
Radojević, D. (2005) Nova Direktiva Evropske unije o odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine. Međunarodni problemi, vol. 57, br. 1-2, str. 177-198
Reid, D.A., Milligan, M.F. (1996) Civil liabiliti for environmental damage. Salzburg: International Environmental Law and Regulations, 3, 24
Shelton, D. (2004) Course 3-techniques and procedures in international environmental law. u: UHITAR Programme of training For the Application of Environmental Law, Geneva: UHITAR, 2nd edition, 2004, 1
Stojanović, P.Č. (1989) Finansije velikih gradova. Ibarske novosti, Kraljevo, str. 135
Stojanović, Z., Perić, O. (2006) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stone, C.D. (1972) Should trees hove standing?: Toward legal rights of natural objects. Southern California Law Review, 3, 450–510. http://www.derechosdelanaturaleza.org/wp-content/uploads/2009/12/C.Stone-Should-Trees-Having-Standings.pdf
Todić, D. (2007) Održivi razvoj i principi politike i prava životne sredine. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 429-443
Zindović, I. (2012) Oblici pravne odgovornosti u kontekstu zaštite životne sredine. Evropsko zakonodavstvo, 2, 277