Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2015, vol. 63, br. 2, str. 174-193
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1502174L


Empirijska analiza recidivizma seksualnih prestupnika
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: natalija.lukic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

U radu je empirijski utvrđivana povezanost između recidivizma seksualnih prestupnika i određenih statičkih faktora. Podaci za istraživanje prikupljeni su iz ličnih listova 82 osuđena lica koja izdržavaju (odnosno koja su izdržala) kaznu zatvora za određena krivična dela protiv polne slobode u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici. U istraživanju su potvrđene neke od polaznih hipoteza. Utvrđeno je da postoji statistički značajna veza između mlađeg uzrasta u trenutku izvršenja prvog krivičnog dela protiv polne slobode i seksualnog recidivizma. Pored toga, ustanovili smo da veće mogućnosti za ovu vrstu povrata postoje ako su nedozvoljene polne radnje prvo učinjeno krivično delo protiv polne slobode. Utvrdili smo i da seksualni povratnici uglavnom vrše istu vrstu krivičnih dela protiv polne slobode i ta povezanost je statistički značajna. Takođe, kada recidiviraju seksualni prestupnici po pravilu biraju žrtve približnog uzrasta, tako da se može napraviti podela između onih koji seksualno zlostavljaju maloletna lica i onih prestupnika čije su žrtve odrasli. Sa druge strane, rano započinjanje kriminalne karijere nije povezano s kasnijim specijalnim povratom. Ustanovili smo i da ekonomski položaj, bračni status kao i ranija osuđivanost (osim za krivična dela protiv polne slobode) ne utiču na seksualni recidivizam.

Ključne reči

Recidivizam; Seksualni prestupnici; Statički faktori; Istraživanje

Reference

*** (2013) Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Službeni glasnik RS, br. 32
Adler, F., Mueller, G.O.W., Laufer, W.S. (2010) Criminology. USA, 236
Baron, L., Straus, M.A. (1987) Four Theories of Rape: A Macrosociological Analysis. Social Problems, 34(5): 467-489
Bartol, C.R., Bartol, A.M. (2014) Criminal behavior: A psychological approach. UK, 476
Blokland, A.A.J., Nieuwbeerta, P. (2010) Life course criminology. u: Shoham Shlomo G., Knepper Paul, Kett Martin [ur.] International Handbook of Criminology, USA, 75-76
Carpentier, J., Leclerc, B., Proulx, J. (2011) Juvenile Sexual Offenders: Correlates of Onset, Variety, and Desistance of Criminal Behavior. Criminal Justice and Behavior, 38(8): 854-873
Carpentier, J., Proulx, J. (2011) Correlates of Recidivism Among Adolescents Who Have Sexually Offended. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23(4): 434-455
Gelb, K. (2007) Recidivism of Sex Offenders. Melbourne
Goppinger (2008) Kriminologie. Munchen: Beck
Hanson, K.R. (2003) Who is dangerous and when are they safe?: Risk assessment with sexual offenders. u: Winick Bruce J., LaFond John Q. [ur.] Protecting Society From Sexually Dangerous Offenders, USA, 64
Hanson, R.K., Bussiere, M.T. (1998) Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender: Recidivism studies. Journal od Consulting and Clinical Psychology, vol. 66, br. 2, 348-362, American Psychological Association
Harrendorf, S. (2007) Ruckfalligkeit und kriminelle Karrieren von Gewalttatern. Gottingen, 280
Hill, A., Habermann, N., Klusmann, D., Berner, W., Briken, P. (2007) Criminal Recidivism in Sexual Homicide Perpetrators. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(1): 5-20
Ignjatović, Đ. (2006) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Ignjatović, Đ. (2013) Normativno uređenje izvršenja vanzavodskih krivičnih sankcija u Srbiji. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 144-175
Ignjatović, Đ., Simeunović-Patić, B. (2011) Viktimologija. Beograd: Pravni fakultet
Kyvsgaard, B. (2004) The criminal career: The Danish longitudinal study. Cambridge, 159
Langstrom, N., Grann, M. (2000) Risk for Criminal Recidivism Among Young Sex Offenders. Journal of Interpersonal Violence, 15(8): 855-871
Lievore, D. (2004) Recidivism of sexual assault offenders: Rates, risk factors and treatment efficacy. Australia, 29
Nisbet, I.A., Wilson, P.H., Smallbonel, S.W. (2004) A Prospective Longitudinal Study of Sexual Recidivism Among Adolescent Sex Offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 16(3): 223-234
Piquero, A.R., Brame, R., Lynam, D. (2004) Studying Criminal Career Length Through Early Adulthood among Serious Offenders. Crime & Delinquency, 50(3): 412-435
Piquero, A.R., Farrington, D., Blumstein, A. (2006) Key issues in criminal career research. Cambridge, 82
Rettenberger, M., Briken, P., Turner, D., Eher, R. (2014) Sexual Offender Recidivism Among a Population-Based Prison Sample. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(4): 424-444
Sampson, R., Laub, J. (2009) Zločin i devijantnost na životnom putu - značaj socijalnih veza u odraslom dobu. u: Ignjatović Đ. [ur.] Teorije u kriminologiji, Beograd, 453-459
Scalora, M.J., Garbin, C. (2003) A Multivariate Analysis of Sex Offender Recidivism. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47(3): 309-323
Schneider, H.J. (2009) Ruckfall prognose bei Sexualstraftatern. u: Schneider Hans Joachim [ur.] Internationales Handbuch der Kriminologie: Besondere Probleme der Kriminologie, Berlin, Band 2, 909-946
Shaw, C., Mckey, H. (2009) Maloletnička delinkvencija i gradska područja. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Teorije u kriminologiji, Beograd, 244-248
Terry, K.J., Ackerman, A.R. (2009) A brief history of major sex offender laws. u: Wright Richard G. [ur.] Sex Offender Laws, Failed Policies, New Directions, USA, 75
Zamble, E., Quinsey, V.L. (1997) The criminal recidivism process. Cambridge, 33-36