Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 1, str. 159-179
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1801159T

Creative Commons License 4.0
Da li je pravo sledovanja ustavom zaštićeni imovinski interes i u odnosu na Republiku Srbiju
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: nenad.tesic@ius.bg.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije za 2017. godinu

Sažetak

Autor u ovom radu istražuje one krivičnopravne mere koje nisu usmerene na ličnost učinioca, već neposredno utiču na njegovu imovinsku poziciju: oduzimanje predmeta izvršenja krivičnog dela, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. U tom konteksu se postavlja pitanje kakav je odnos tih mera i prava trećih lica na oduzetim dobrima. Ako se osnovni pravnopolitički cilj sveobuhvatnog oduzimanja imovine ogleda u sprečavanju bogaćenja kriminalnih organizacija, a suština hipoteke je u zaštiti prava njenog imaoca erga omnes, onda nije teško zamisliti situaciju u kojoj se pravo sledovanja hipotekarnog poverioca sučeljava sa tom krivičnopravnom merom izrečenom hipotekarnom dužniku. Upravo tu situaciju autor smatra adekvatnim testom za razrešenje dileme o tome da li je pravo sledovanja imovinski interes koji uživa punu ustvarnopravnu zaštitu. Autor pokušava da pronađe 'Arijadninu nit' koja bi nas izvela iz 'pravnog lavirinta', onoga što je opravdana reakcija države u borbi protiv organizovanog kriminala i onoga što se smatra primerenom zaštitom subjektivnih prava obezbeđenih poverilaca. On ističe da se u odgovoru na pitanje ima li hipotekarni poverilac pravo sledovanja u odnosu na državu, ako se mera sveobuhvatnog oduzimanja odnosi na hipotekovanu nepokretnost, pre svega mora voditi računa o savesnosti hipotekarnog poverioca. Pritom taj subjektivni element sudovi moraju da ocenjuju uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito: vreme nastanka hipoteke (u odnosu na iniciranje postupka oduzimanja), ukupne poslovne i druge odnose hipotekarnog poverioca i dužnika kao i objektivne promene u njihovim imovinskim prilikama pre i posle zasnivanja hipoteke.

Ključne reči

Reference

Gluščević, J. (2015) Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom. Beograd, doktorska disertacija
Govedarica, M., Vujić, D. (2012) Uporednopravni sistemi oduzimanja nezakonite imovine sagledani kroz odluke Evropskog suda za ljudska prava. Pravna riječ, 33
Hart, P.G. (2008) International asset of corruption related asset recovery, Switzerland. u: Pieth M. [ur.] Recovering Stolen Assets, Bern: Peter Lang
Henzelin, M., Giroud, S., Rordorf, H. (2015) Switzerland, Getting the Deal Through. u: J. Tickner, S. Gabriel [ur.] Asset Recovery, London: Law Business Research
Kilchling, M. (2014) Finance - orientied strategies of organized crime control. u: Paoli L. [ur.] The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford: Oxford University Press
Kokolj, M., Lazin, Đ. (1986) Imovinske krivične sankcije i mere u jugoslovenskom krivičnom pravu. Beograd
Lajić, O. (2010) O pravnoj prirodi instituta oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 349-362
Lajić, O. (2012) Uporedni pregled sistema za istraživanje i oduzimanje imovine stečene kriminalom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 207-222
Lajić, O. (2013) Ima li alternativu oduzimanje imovine stečene kriminalom koje se sprovodi u krivičnom postupku?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 331-347
Levi, M. (1997) Taking the profit out of crime: The UK experience. Cardiff: University of Wales
Lukić, N. (2014) Suzbijanje organizovanog kriminaliteta. Beograd: Komparativni pristup
Lukić, R., Košutić, B. (2004) Uvod u pravo. Beograd
Matthews, M. (2016) Civil asset forfeiture and the constitution. Institute for Policy Innovation Ideas, 70/2016, http://www.ipi.org/docLib/20160218_CivilAssetForfeitureFinal.pdf, 28.jun 2017
Nikšić, S. (2012) Imovina u građanskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5-6; 62
Perišić, J. (2011) Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom sa posebnim osvrtom na uticaj odluke o oduzimanju imovine na porodicu okrivljenog. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 64-84
Petrou, P. (1984) Due Process Implications of Shifting the Burden of Proof in Forfeiture Proceedings Arising out of Illegal Drug Transactions. Duke Law Journal, 1984(4): 822
Phelps, B.K., Rhode, S. (2012) The battle over forfeited assets: Third party claims and cooperation agreements. u: The Ponzi Book: A Legal resourse for unraveling Ponzi Shemes, LexisNexis
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 11-30
Pradel, Ž. (2009) Komparativno krivično pravo, Sankcije. Beograd: Pravni fakultet
Sackett, R.M. (1994) The Impact of Austin v. United States: Extending Constitutional Protections to Claimants in Civil Forfeiture Proceedings. Golden Gate University Law Review, 24, 2
Simović, M.N., Jovašević, D. (2014) Pojam, vrste i svrha kazni u Republici Srpskoj. Pravne teme, 2, 3
Stahl, M.B. (1992) Asset Forfeiture, Burdens of Proof and the War on Drugs. Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), 83(2): 274
Stojanović, D., Antić, O. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: PFUB
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta terorizma i korupcije. Beograd
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo. Beograd
Stone, J.R. (2005) The Routledge Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings. New York, London: Routledge
Škulić, M. (2002) Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet
Tanjević, N. (2010) Reformisanje mere oduzimanja imovinske koristi. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 158-176
Vićentijević, M. (2009) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela i razlika u odnosu na prethodni sistem oduzimanja imovine stečene kriminalom. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, (3): 78-109
Vodinelić, V. (2012) Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd
Vrekić, D. (1997) Mera oduzimanja imovinske koristi u krivičnom pravu. Novi Sad: Pravo