Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 43-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1401043V


Revitalizacija i pouzdanost rotornog bagera ER-1250 17/1,5
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje, Republika Srpska

Sažetak

Veliki tehnički proizvodni sistemi se prvenstveno razvijaju u zonama intenzivne eksploatacije mineralnih sirovina. Ove sisteme prate velika kapitalna ulaganja. Posljednih godina, u održavanju velikih tehničkih sistema, veoma značajnu ulogu predstavlja revitalizacija (modernizacija) opreme. Problem koji se javlja pri korišćenju velikih tehničkih sistema, u ovom slučaju rotornog bagera, proizilazi iz potrebe usaglašavanja konstruktivno-tehničkih parametara bagera, fizičko-mehaničkih karakteristika materijala koji se otkopava, kao i tehnoloških parametara kopanja. Predmet istraživanja u ovom radu je da se utvrdi da li će se revitalizacijom povećati pouzdanost rotornog bagera ER-1250 17/1,5.

Ključne reči

Reference

Daničić, D. (2004) Metodologija ispitivanja konstrukcije bagera u cilju utvrđivanja stanja za njihovu revitalizaciju. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Magistarski rad
Daničić, D., Kovačev, S., Pantelić, M. (2010) Model organizovanja procesa revitalizacije mašinske i elektro opreme na kontinualnim sistemima površinskog kopa Gračanica Gacko, OMC 2010. u: IX Međunarodna naučna konferencija o površinskoj eksploataciji, Vrnjačka Banja, 20-23. Oktobar, Zbornik radova
Ignjatović, D. (2009) Mašine za površinsku eksploataciju, Skripta za studente Rudarskog odseka. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
Ignjatović, D., Maneski, T., Jovančić, P., Tanasijević, M. (2013) Elaborat analize naponskog stanja rekonstruisane strele radnog točka bagera ER 1250. Beograd
Jugović, Z., Papić, Lj. (1993) Stohastički model ocene procesa habanja zuba na rotornim bagerima. u: YUTRIB‘93, Čačak, Zbornik radova
Jugović, Z. (1991) Uticaj abrozivnog habanja zuba rotornog bagera na njegovu pouzdanost. u: YUTRIB‘91, Kragujevac, Zbornik radova
Jugović, Z. (1997) Pouzdanost rotornih bagera - teorija i primena. Čačak: Tehnički fakultet
Kolubara Metal (2011) Elaborat revitalizacije mašinske i elektro opreme na kontinualnim sistemima PK Gračanica, Gacko. Vreoci
Manfred, M. Refurbishment of opencast mine equipment: Theoretical discourse and case studies
Milović, P. (1987) Prilog određivanju veličina otpora kopanju materijala tla. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Polovina, D. (2010) Metode utvrđivanja preostalih mogućnosti rotornih bagera u eksploataciji i revitalizaciji. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Doktorska disertacija
Polovina, D., Ivković, S., Ignjatović, D., Tanasijević, M. (2010) Ocena preostalih radnih mogućnosti rotornog bagera metodom primenjene ekspertske ocene sa empirijskim faktorom korekcije. Integritet i vek konstrukcija, vol. 10, br. 1, str. 31-41
Popović, M., Jugović, Z., Slavković, R., Zdravković, N. (2009) Abrazivno habanje reznih zuba i pouzdanost rotornog bagera. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 155-159
Taranov, D.I. (1994) Karje nie rotornie ekskavatori. Moskva
Trifković, S., Kraišnik, M., Radić, N. (2010) Analiza pouzdanosti podsistema za kopanje rotornog bagera ER-1250. u: Infoteh-Jahorina, Vol. 9, Ref. C-12, p. 352-356
Vukotić, V. (2001) Povećanje pouzdanosti podsistema kopanja rotornih bagera poboljšanjem triboloških karakteristika reznih elemenata. Kragujevac, Doktorska disertacija
Vukotić, V., Čabrilo, D. (2013) Reinženjering mašinske opreme na rotornom bageru ER-1250/17 na rudniku Gacko. u: Simpozijum na Jahorini