Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 51-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1401051M


Simulacija triaksijalnog CD opita 'Koševskih slojeva' primjenom Soft Soil modela u softverskom programu PLAXIS
TRASA D.O.O Sarajevo, BiH

Sažetak

Za potrebe definisanja parametara modela ponašanja 'Koševskih slojeva' izvedena su laboratorijska geomehanička ispitivanja: identifikaciono klasifikacioni opiti, opiti deformabilnosti u edometarskom aparatu, kao i čvrstoće smicanja u konsolidovanim nedreniranim uslovima (CU opit), tako i u konsolidovano dreniranim uslovima (CD opit). Simulacija triaksijalnog testa u softverskom paketu Plaxis ranena je sa više modela. Modelskim simulacijama sa primjenom različitih modela ponašanja tla pokušava se doći do odgovora koji model najbolje podržava ponašanje ispitanog tla. U radu je prikazan rezultat simulacije triaksijalnog CD testa sa Soft Soil modelom u softverskom paketu Plaxis, metodom konačnih elemenata i porenenje sa laboratorijskim rezultatima.

Ključne reči

Koševski slojevi; triaksijalni test; Soft Soil modelske simulacije

Reference

*** PLAXIS 2D: Material models manual: Version 9.O
Bardet, J.P. (1997) Experimenatl soil mechnics. Los Angeles: University of Southern California, str. 304
Bishop, A.W., Henkel, D.J. (1957) The measurement of soil properties in the triaxial test. London: Edward Arnold (Publishers) LTd
Bolton, M. (1979) Soil Mechanics. UMIST-Department of Civil and Structural engineering, str. 128, 129
K.H. (1985) Head for ELE international limited: Manual soil laboratory testing. London: Pentech Press
Kurtanović, R., Kličić, I., Brkić, E., Hajdarević, I. (2008) Dostignuti stepen istraženosti ležišta glina na prostoru Sarajevsko-zeničkog neogenog basena. u: Zbornik sažetaka III savjetovanja geologa Bosne i Hercegovine sa menunarodnim učešćem, Neum, str. 32
Potts, D.M., Zdravković, L. (1999) Finite element analysis in geotechnical engineering: Theory. Heron Quay, London: Thomas Telford Publishing-Thomas Telford Ltd
Potts, D.M., Zdravković, L. (2001) Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering Application. London: Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Ltd, Heron Quay