Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:22
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:20
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 301-308
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1402301I


Međuzavisnost moći, autoriteta i zakona liderstva
Univerzitet Union 'Nikola Tesla', Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd

Sažetak

Liderstvo i lider su neke od najviše korišćenih reči u poslovnom svetu, često ne vodeći računa o ispravnosti njhovog korišćenja1. Mnogi teoretičari menadžmenta smatraju da je za opstanak, razvoj i rast neke kompanije presudna sposobnost i znanje osobe koja je vodi iz kojih prostiče njena moć i autoritet. Naime, poznato je da je moć potencijalna sposobnost uticaja na ponašanje drugih, i to je jedna od glavnih karakteristika lidera. Teoretski posmatrano moć lidera dolazi iz pozicije koju pojedinac zauzima u organizaciji, iz čega proističe i njegov autoritet. Menadžeri-lideri mogu ostvariti moć korišćenjem više izvora moći raznih oblika i taktika zasnovanih na moći. Autoritet je vrsta moći i može se poistovetiti sa legitimnom ili zvaničnom ili formalnom moći, što znači da takva moć nastaje kada podređeni prizna nekome da ima 'pravo' ili ga zakon ovlašćuje da utiče u određenim granicama. Ili, autoritet je vid moći koji se uglavnom koristi u širem smislu, a podrazumeva sposobnost ljudi da primene moć proisteklu iz njihovih sposobnosti ili uloge.

Ključne reči

moć; izvori moći; autoritet; liderstvo; taktike liderskog uticaja zasnovanog na moći

Reference

Barnard, Ch. (1990) Organization Theory. USA: Oxford University Press
Covey, S.R. (2005) The 8th habit: From effectiveness to greatness. Free Press
Drucker, P.F. (2001) Management challenges for the 21st century. New York: Harper Business
Greenberg, J., Baron, R. (1995) Behaviour in organizations. Prentice Hall
Hirschmann, K. (2003) Leadership. Heinemann Library
Inić, B. (2006) Menadžment 2 - Ikone svetskog biznisa
Jamison, K. (2004) The nibble theory and the kernal of power: A book about leadership, self-empowerment, and personal growth. New York: Paulist Press
Kissinger, H. (2003) Crisis: The anatomy of two major foreign policy. Simon & Schuster, Crises
Kotter, J. (1985) Power and influence. Free Press
Kuzmanović, B. (2010) Kako gradjani Srbije vide tranziciju. u: Autoritarnost - vapaj za jakim i pouzdanim vodjama i disciplinom
Macionis, J. (2012) Sociology. MySocLab, fourteenth edition
Maxvel, J. (2002) The power of leadership. Eagle, Amazon. com
Milgram, S. (1990) Poslušnost autoritetu. Beograd: Nolit
Peck, S. (1998) Further along the road less traveled: The unending journey towards spiritual growth. Touchstone
van Knippenberg, D., Hogg, M.A. (2003) Leadership and Power: Identity Processes in Groups and Organizations. Sage Publications, str. 1-4
Welch, J. (2005) Kako pobijediti. Zagreb: Naklada Zadro
Zaineb, A. (2011) 10 common myths about leadership. http://blog.commlabindia.com/elearning/- leadership-myth