Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 727-731
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1405727F


Sinteza magnezijum titanata mehanohemijskom metodom
aSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Institut tehničkih nauka
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
dUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

Projekat

Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala (MPNTR - 172057)

Sažetak

Cilj ovog rada je bio dobijanje čistog magnezijum titanata mehanohemijski, putem reakcije u čvrstom stanju. Smeša polaznih oksida MgO i TiO2 je podvrgnuta mehaničkom tretmanu u vremenskim intervalima od 0 do 160 minuta u visokoenergetskom planetarnom mlinu. Dobijeni prahovi su detaljno okarakterisani termijski, stereoloski i strukturno. Morfologija prahova je ispitana SEM analizom i praćenjem raspodele veličina čestica na laserskom analizatoru, dok su promene u faznom sastavu ispraćene snimanjem XRD. Utvrđeno je da se prvi tragovi magnezijum titanata javljaju već nakon 40 minuta aktivacije, dok je nakon 160 minuta prisutan čist magnezijum titanat. Radi određivanja karakterističnih temperatura reakcija koje se odigravaju u aktiviranim sistemima snimljeni su termogrami u temperaturnom intervalu od sobne do 1100 oC.

Ključne reči

mehanohemija; magnezijum titanat; XRD; SEM

Reference

Bernard, J., Houivet, D., Fallah, J., Haussonne, J.M. (2004) MgTiO3 for Cu base metal multilayer ceramic capacitors. Journal of the European Ceramic Society, 24(6): 1877-1881
Bernard, J., Belnou, F., Houivet, D., Haussonne, J. (2005) Low sintering temperature of MgTiO3 for type I capacitors. Journal of the European Ceramic Society, 25(12): 2779-2783
Calle, A.M., Sánchez, L.C., Arboleda, J.D., Beltrán, J.J., Barrero, C.A., Osorio, J., Nomura, K. (2008) Mixtures of iron and anatase TiO2 by mechanical alloying. Microelectronics Journal, 39(11): 1322-1323
Filipović, S., Obradović, N., Krstić, J., Šćepanović, M., Pavlović, V., Paunović, V., Ristić, M.M. (2013) Structural characterization and electrical properties of sintered magnesium-titanate ceramics. Journal of Alloys and Compounds, 555: 39-44
Filipović, S., Obradović, N., Pavlović, V.B., Marković, S., Mitrić, M., Ristić, M.M. (2010) Influence of mechanical activation on microstructure and crystal structure of sintered MgO-TiO2 system. Science of Sintering, vol. 42, br. 2, str. 143-151
Hu, J., Qin, H., Sui, Z., Lu, H. (2002) Characteristic of mechanically milled TiO2 powders. Materials Letters, 53(6): 421-424
Kim, E., Seo, S. (2010) Evaluation of Microwave Dielectric Properties of MgO-TiO. Journal of the Korean Ceramic Society, 47(2): 163-168
Komarneni, S., Abothu, I.R., Prasada, R.A.V. (1999) Journal of Sol-Gel Science and Technology, 15(3): 263-270
Miao, Y.M., Zhang, Q.L., Yang, H., Wang, H.P. (2006) Mater. Sci. Eng. B, 128, p. 103-106
Parthasarathy, G., Manorama, S.V. (2007) A novel method for synthesizing nano-crystalline MgTiO3 geikielite. Bulletin of Materials Science, 30(1): 19-21
Pfaff, G. (1994) Peroxide route for synthesis of magnesium titanate powders of various compositions. Ceramics International, 20(2): 111-116
Reis, M.A., Alves, L.C., Barradas, N.P., Chaves, P.C., Nunes, B., Taborda, A., Surendran, K.P., Wu, A., Vilarinho, P.M., Alves, E. (2010) High Resolution and Differential PIXE combined with RBS, EBS and AFM analysis of magnesium titanate (MgTiO3) multilayer structures. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 268(11-12): 1980-1985
Ruzimuradov, O.N., Hasegawa, G., Kanamori, K., Nakanishi, K. (2011) Facile preparation of monolithic magnesium titanates with hierarchical porosity. Journal of the Ceramic Society of Japan, 119(1390): 440-444
Sreedhar, K., Pavaskar, N. (2002) Synthesis of MgTiO3 and Mg4Nb2O9 using stoichiometrically excess MgO. Materials Letters, 53(6): 452-455
Wang, W., Qiao, X., Chen, J., Tan, F. (2008) Preparation and characterization of Ti-doped MgO nanopowders by a modified coprecipitation method. Journal of Alloys and Compounds, 461(1-2): 542-546
Zdujić, M.V. (2001) Mehanohemijski tretman neorganskih materijala. Hemijska industrija, vol. 55, br. 5, str. 191-206