Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 772-778
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1405772K


Simulacija rada visoke peći prilikom supstitucije koksa i sprašenog uglja granulisanom otpadnom plastikom
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

Projekat

Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i cistije proizvodnje u metalurgiji (MPNTR - 34033)

Sažetak

Mogućnost upotrebe otpadne plastike kao reducenta u visokoj peći je u fokusu interesovanja poslednjih godina. U cilju analize uštede koksa i uglja, smanjenja emisije CO2 i utvrđivanja ekonomskih benefita urađena je simulacija visokopećnog procesa u BFC programskom paketu. Radi uporedne analize simulirana su tri slučaja u zavisnosti od sastava šarže i načina unošenja komponenti šarže u visoku peć: sučaj 1 (S1), slučaj 2 (S2) i slučaj 3 (S3). Šarža u baznom slučaju, S1, se sastoji od sintera, tj. zasipa koji je potreban da se dobije 1 t gvožđa, topitelja koji obezbeđuje bazicitet troske i koksa kao reducenta i energenta. Šarža u slučaju S2, pored komponenata koje sadrži šarža u slučaju S1, sadrži sprašeni ugalj umesto jednog dela koksa, a šarža u slučaju S3 umesto koksa sadrži granulisanu otpadnu plastiku u približno istoj količini kao sprašeni ugalj. Supstitucija koksa sprašenim ugljem i otpadnom plastikom je 18,6 % i 25,2 %, respektivno. Analizirani su ekonomski, proizvodni i ekološki aspekti rada peći. Potrošnja svake tone otpadne plastike u visokoj peći štedi cca 360 $, što je 18 puta više od njene cene imajući u vidu da je tržišna cena koksa 380 $/t, a otpadne plastike 20 $/t. Što se tiče specifične proizvodnosti, ista opada od 2,13 za S1 do 1,87 za S3. Sa ekološkog aspekta postoje dva glavna benefita: smanjenje emisije CO2 i nemogućnost formiranja dioksina. Emisija CO2 je bila 20,18; 19,46 i 17,21 % za S1, S2 i S3, respektivno.

Ključne reči

Reference

*** (2009) UNEP (United Nations Environment Programme), Converting Waste Plastic into A Resource
*** (2010) Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Prilog 9. Lista parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana, Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 56
Abe, S., Asanuma, M., Ishiguro, H., Kanatani, G., Konishi, T., Nakamura, H., Nakatani, H., Nemoto, K., Ogaki, Y., Oyanagi, Y., Sugayoshi, T., Terada, K., Tohma, I., Tomioka, K., Wakamatsu, S. (2002) Pelets and method for producing the same: Patent US 20030021991 A1. p. 1-41
Asanuma, M., Ariyama, T., Sato, M., Murai, R., Nonaka, T., Okochi, I., Tsukiji, H., Nemoto, K. (2000) Development of Waste Plastics Injection Process in Blast Furnace. ISIJ International, 40(3): 244-251
Burchart-Korol, D. (2012) Fossil fuels consumption evaluation in blast furnace technology based on different life cycle impact assessment methods. u: Metal 2012, Brno, Czech Republic, EU, p. 1-6
ENVIS (2006) A programme on environmental management capacity building technical assistance project. Sponsored by Ministry of Environment and Forests, Government of India, Managment of Plastics, Polymer Wastes and Bio-polymers and Impact of Plastics on the Eco-system, 4, 2, p. 1-8
Kamberović, Ž., Vučinić, A., Janković, E., Gavrilovski, M., Anđić, Z., Korać, M. (2011) Stokholmska Konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama - uputstvo o najbolje dostupnim tehnikama i najboljim praksama po životnu sredinu koje se odnose na Član 5 i Aneks C, Kategorija: Metalurgija. p. 222
Kim, D., Shin, S., Sohn, S., Choi, J., Ban, B. (2002) Waste plastics as supplemental fuel in the blast furnace process: improving combustion efficiencies. Journal of Hazardous Materials, 94(3): 213-222
Kuźnia, M., Magdziarz, A. (2013) Research on Thermal Decomposition of Waste PE/PP. Chemical and Process Engineering, 34, 1,p. 165-174
Ogaki, Y., Tomioka, K., Watanabe, A., Arita, K., Kuriyama, I., Sugayoshi, T. (2001) Recycling of waste plastic packaging in a blast furnace system. NKK Technical Review, 84, p. 1-7
Ram, A.N.M. (1980) Modern blast furnace process. Metallurgy, na ruskom
Sekine, Y., Fukuda, K., Kato, K., Adachi, Y., Matsuno, Y. (2009) CO2 reduction potentials by utilizing waste plastics in steel works. International Journal of Life Cycle Assessment, 14(2): 122-136
Shrestha, A., Singh, R.M. (2012) Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Briquetting Process: Evaluation of Physical and Combustion Properties of the Fuel. Nepal Journal of Science and Technology, 12, p. 238-241
Zadgaonkar, A. Eco-friendly plastic fuel: Conversion of waste plastic into liquid hydrocarbons/-energy: A major breakthrough in the arena of nonconventional sources of energy. p. 1-19
Zibik, A., Stanek, W. (2001) Forecasting of the energy effects of injecting plastic wastes into the blast furnace in comparison with other auxiliary fuels. Energy, 26(12): 1159-1173