Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 891-897
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1405891J


Prednost odabira mineralnih termoizolacionih materijala sa konstrukcionim svojstvima pri izvođenju termoizolacije objekata
Razvojni centar, SITS, Beograd

Sažetak

Rad obrađuje problematiku energetske efikasnosti u Republici Srbiji. Daje se osvrt na uopštene energetske gubitke i stavlja akcenat na energetske gubitke u zgradarstvu, koje je prepoznato kao jedan od najproblematičnijih sektora što se energetskih gubitaka tiče. Samom tom činjenicom dolazimo do potrebe da se što efikasnije sprovedu mere za smanjenje energetskih gubitaka, kroz edukaciju i veću informisanost građana o pravilnim načinima izvođenja termičke zaštite objekata. Rad ukazuje na probleme koji nastaju kada se odaberu neadekvatni načini izvođenja termičke izolacije objekta i sugeriše neka rešenja za pravilan izbor materijala za termičku izolaciju i postavljanje adekvatnih zahteva za termički omotač objekata.

Ključne reči

energetska efikasnost; termička izolacija; izbor termičkih materijala

Reference

*** (2011) Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Službeni glasnik RS, br. 61/2011
*** (2003) EPDB: Directive 2002/91/EC of European Parlament and of the Council of 16 December 2002 on the energy perfomance of buildins. Official Journal, 4.1
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Službeni glasnik RS, br. 61
*** (2009/2013) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US
*** (2013) Zakon o efikasnom korišćenju energije. Sl. glasnik RS, br. 25
*** (1994) Izveštaj o ispitivanju ternoizolacione smeše Termofas. Beograd: Institut za ispitivanje materijala Republike Srbije, An. Br. 1322/94
*** (2009) Izveštaj o ispitivanju otpornosti na vatru materijala Termofas. Beograd: Inžinjersko društvo za koroziju
*** (2005) Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Beograd: Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije
*** (2010) EPBD2: Directive 2010/31/EU of The European Parliament and of the Council, of 19 May 2010, on the energy performance of buildings. Official Journal of The European Union, L 153/13, 18.06
Laustsen, J. (2008) Energy efficiency requirements in building codes, energy efficiency policies for new buildings. International Energy Agency, March
Lilić, D., Sofić, A. (2012) Financing energy efficiency in buildings. Tehnika, vol. 67, br. 2, str. 305-310
Matejić, M. (2011) Municipal energy management: Scope, structure and activities. Tehnika, vol. 66, br. 2, str. 327-334
Muravljov, M. (2005) Građevinski materijali. Beograd: Građevinska knjiga
Republika Srbija-Vlada (2012) Nacrt strategije razvoja Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Beograd
Živković, Z. (2011) Predlog mera za finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji. Beograd: Građevinska knjiga