Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 945-951
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1406945K


Uticaj flokulacije na osobine hidrociklonirane flotacijske jalovine
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Projekat

Optimizacija procesa pripreme rude sa PK Prlovi u flotaciji rudnika Rudnik (MPNTR - 33045)

Sažetak

U radu su prikazani rezultati hidrocikloniranja flokulisane i neflokulisane flotacijske jalovine rudnika olova i cinka 'Šuplja stijena', Šula, Crna Gora, radi iznalaženja uslova za izdvajanje frakcije podesne za izradu nasipa. Ispitivana je flotacijska jalovina u stanju kakva izlazi iz procesa flotiranja i jalovina koja je flokulisana anjonskim flokulantom. Cilj je bio da se utvrdi uticaj flokulacije na karakteristike proizvoda hidrocikloniranja i proces deponovanja. U procesu hidrocikloniranja veća masa peska se izdvaja kod neflokulisane jalovine. Bitno su različite vrednosti geomehaničkih parametara, posebno peska hidrociklona. Svi geomehanički parametri peska hidrociklona su povoljniji za izradu nasipa od neflokulisane jalovine. Dreniranje peska neflokulisane jalovine je brže, dok je dreniranje preliva sporo i problematično kod obe jalovine.

Ključne reči

rudnik olova i cinka 'Šuplja stijena'; flotacijska jalovina; flokulacija; hidrocikloniranje; karakteristike proizvoda hidrocikloniranja

Reference

Anon (2007) Minto mine: Tailings management plan. Access consulting group
Condon, D.P., Lear, G.K. (2006) Geochemical and geotechnical characteristics of filter-pressed tailings at the Greens Creek mine, Admiralty Island, Alaska. u: Barnhisel R.I. [ur.] 7th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD), St. Louis, MO, Lexington, KY: American Society of Mining and Reclamation, St
Jewell, R.J., Fourie, A.B., eds. (2006) Paste and thickened tailings: A guide. Nedlands: Australian centre for geomechanics
Kennecott Greens Creek Mining Company, Anon (2005/2006) Tailings and production rock site. Annual Report
Knežević, D., Vučinić, D., Čaki, L. (2013) Elaborat o ispitivanju flotacijske jalovine rudnika olova i cinka Šuplja stijena, Šule, Crna Gora, radi dobijanja podloga za izradu tehničkog projekta deponovanja flotacijske jalovine. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Kostović, M., Deušić, S., Knežević, D., Vučinić, D. (2012) Mašine i uređaji za flotacijsku koncentraciju i odvodnjavanje - novi trendovi. u: VIII Kolokvijuma iz pripreme mineralnih sirovina, Beograd, Zbornik radova, str. 65-82
Palkovits, F., Stochmal, M. (2002) Application of paste technology for disposal of solid waste. u: IMQ High density and paste, Santiago
Robinsky, E.I. (1999) Thickened Tailing Disposal in Any Topography. Toronto: E. I. Robinsky associates Ltd, str. 933-937
Torbica, S., Knežević, D., Hadži-Niković, G. (2013) Formiranje jalovišta 'Pekina glavica' za deponovanje filtrirane flotacijske jalovine. Tehnika, vol. 68, br. 1, str. 39-45
Wang, L.K., Hung, Y.T., Shammas, N.K. (2005) Physicochemical treatment processes. u: Handbook of environmental engineering, Totowa, NJ: Humana press, volume 3