Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 39, br. 4, str. 443-460
Autostereotipi i heterostereotipi prema studentima novosadskih fakulteta
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: studenti; studentske grupe; autostereotipi; herterostereotipi
Sažetak
Osnovni ciljevi istraživanja predstavljenog ovim radom bili su ispitati koje se psihičke i fizičke osobine procenjuju kao karakteristični autostereotipi i heterostereotipi za definisane socijalne grupe - studenti prava, psihologije akademije umetnosti i DIF-a (odn. FFK-a) i ispitati postoje li razlike u auto- stereotipima i heterostereotipima za navedene studentske grupe. Takođe nas je zanimalo da li specifično blisko iskustvo sa studentima navedenih grupa utiče na opažanje tih studentskih grupa. Ispitanici su bili studenti navedenih fakulteta/odseka Univerziteta u Novom Sadu (N=136). Za potrebe ovog istraživanja konstruisan je poseban upitnik koji se sastojao iz dva dela. Prvi deo upitnika se odnosio na procene psihičkih osobina i sastojao se od 18 petostepenih skala na kojima su ispitanici zaokruživali u kojoj meri misle da su navedene oso- bine karakteristične za određenu studentsku grupu. Procene su se odnosile i na muške i na ženske studente određenih fakulteta. Drugi deo upitnika se odnosio na fizičke karakteristike studenata sa određenih fakulteta gde su ponuđeni različiti opisi od kojih su ispitanici birali po jedan. Fizičke karakteristike su obuhvatale izgled kose, lica, građe tela stil oblačenja i slično. Procene su se odnosile samo na muške studente određenih fakulteta zbog jasnije interpretacije rezultata. Rezultati pokazuju da se za navedene studentske grupe izdvajaju različiti autostereotipi i heterostereotipi, kao i da postoje značajne razlike između autostereotipa i heterostereotipa. Takođe je utvrđeno da ispitanici koji su imali ili imaju specifično blisko iskustvo sa studentima navedenih fakulteta pozitivnije procenjuju njihove osobine.
Reference
Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Anđelić, A., Orlić, A., Janković, D. (2000) Stereotipi vezani za muško i ženske polno definisane uloge. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža
Baić, V. (2004) Autostereotipi i heterostereotipi prema pripadnicima policije. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Mihić, V., Mihić, I., Popov, S. (2003) Predrasude prema psiholozima kod studenata novosadskog univerziteta. u: Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Banja Koviljača 21-24 maj, knjiga rezimea, str. 88
Milenković, I.T. (2002) Stereotipi, Serija posebnih izdanja časopisa Nova srpska politička misao, Beograd, 2002. Psihologija, vol. 35, br. 1-2, str. 115-118
Rot, N. (1994) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (1994) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sherif, M. (1966) Group conflict and cooperation: Their social psychology. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Tajfel, H., Turner, J.C. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. u: Austin W.C.& S.Worchel [ur.] The social psychology of integroup relations, Monterey, CA, itd: Brooks/Cole
Turjačanin, V. (2004) Etnički stereotipi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Psihologija, vol. 37, br. 3, str. 357-374
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0504443M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka