Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:16
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Medicinski časopis
2017, vol. 51, br. 1, str. 7-14
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/mckg51-14379


Faktori povezani sa depresivnošću, anksioznošću i stresom kod studenata Visoke zdravstvene škole strukovnih studija
aHigh Medical School of Professional Studies, Belgrade
bUniversity of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences + Institute for Public Health, Kragujevac
cClinic for Mental Disorders 'Dr Laza Lazarevic', Belgrade

e-adresa: vesnajovanovic07@gmail.com

Sažetak

Cilj. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita koji su faktori povezani sa depresivnošću, anksioznošću i stresom kod medicinskih sestara/tehničara, studenata strukovnih studija. Metode. Sprovedena je studija preseka među studentima Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu. U uzorak je uključeno 535 studenata sve tri godine studija, starosti od 18 do 56 godina. U istraživanju je korišćena skala za procenu depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS-42) i upitnik o ličnim podacima, koji je obuhvatio i podatke o subjektivnom doživljaju važnosti ocene na ispitu i osećaju zadovoljstva sobom kao studentom. Rezultati. Rezultati studije pokazali su da 13,6% ispitivane studentske populacije ima simptome depresije, 25,6% simptome anksioznosti i 26% simptome stresa, koji su se kretali u rasponu od blago do vrlo jako izraženih. Prosečne vrednosti sve tri posmatrane skale (depresivnost, anksioznost i stres) razlikovale su se statistički visoko značajno u zavisnosti od pola ispitanika (p = 0,020; p = 0,001; p = 0,001), radnog statusa (p = 0,007; p = 0,020; p = 0,005), ukupan radni staž (p = 0,049; p = 0,051; p = 0,017), zatim osećaja zadovoljstva sobom kao studentom (p = 0,000; p = 0,021; p = 0,004). Postojala je statistički značajna razlika u prosečnim vrednostima stres skale u odnosu na motiv za upis u školu (F = 6,445; p < 0,05). Prosečne vrednosti stres skale bile su najveće kod ispitanika čiji je motiv bio obezbeđenje radnog mesta, a najniže kod ispitanika čiji je motiv bio napredovanje u struci. Zaključak. Rezultati istraživanja ukazuju na značaj ranog sagledavanja problema mentalnog zdravlja radi iznalaženja i razvijanja adekvatnih programa prevencije i promocije usmerenih ka unapređenju mentalnog zdravlja i kvaliteta života.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Strategy for youth development and health in the Republic of Serbia. Belgrade: Ministry of Health of the Republic of Serbia-Expert Group on Youth Development and Health of the Ministry of Health of Serbia
Akhu-Zaheya, L., Shaban, I., Khater, W. (2015) Nursing students' perceived stress and influences in clinical performance. International Journal of Advanced Nursing Studies, 4(2): 44
Atindanbila, S., Abasimi, E., Anim, M.T. (2012) A study of work related depression, anxiety and stress of nurses at Pantang Hospital in Ghana. Research on Humanities and Social Sciences, 2: 5
Bayram, N., Bilgel, N. (2008) The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(8): 667-672
Brown, T.A., Chorpita, B.F., Korotitsch, W., Barlow, D.H. (1997) Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behaviour Research and Therapy, 35(1): 79-89
Chen, C.-J., Chen, Y.-C., Sung, H.-C., Hsieh, T.-C., Lee, M.-S., Chang, C.-Y. (2015) The prevalence and related factors of depressive symptoms among junior college nursing students: a cross-sectional study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(8): 590-598
Chernomas, W.M., Shapiro, C. (2013) Stress, Depression, and Anxiety among Undergraduate Nursing Students. International Journal of Nursing Education Scholarship, 10(1):
Cheung, T., Wong, S., Wong, K., Law, L., Ng, K., Tong, M., Wong, K., Ng, M., Yip, P. (2016) Depression, Anxiety and Symptoms of Stress among Baccalaureate Nursing Students in Hong Kong: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(8): 779
Gazivoda, A. (2015) Stres na random mjestu medicinskih sestara i tehničara. Zagreb: Odjel za psihologiju Hrvatskih studija, neobjavljeni diplomski rad
Lečić-Toševski, D., Draganić-Gajić, S., Pejović-Milovančević, M., Kostić, M., Vuković, O. (2014) Problemi mentalnog zdravlja kod studenata medicine u srbiji - izazovi i perspektive. Psihijatrija danas, vol. 46, br. 2, str. 173-186
Lee, R.B., Maria, M.S., Estanislao, S., Rodriquez, C. (2013) Factors associated with higher levels of depressive symptoms among international University students in the Philippines. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 44: 1098-107
Lovibond, S.H., Lovibond, P.F. (1995) Manual for the depression anxiety stress scales. Sydney: Psychology Foundation, 2nd. Ed
Merikangas, K., Nakamura, E., Kessler, R. (2009) Epidemiology of mental disorders in children and adolescents. Dialogues Clin Neurosci, 11: 7-20
Nieuwenhuijsen, K. (2003) The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): detecting anxiety disorder and depression in employees absent from work because of mental health problems. Occupational and Environmental Medicine, 60(>90001): 77i-82
Papazisis, G., Tsiga, E., Papanikolaou, N., Vlasiadis, I., Sapountzi-Krepia, D. (2008) Psychological distress anxiety and depression among nursing students in Greece. International Journal of Caring Sciences, 1: 42-6
Rathnayake, S., Ekanayaka, J. (2016) Depression, anxiety and stress among undergraduate nursing students in a Public University in Sri Lanka. International Journal of Caring Sciences, 9: 1020-32
Rezayat, F., Nayeri, N.D. (2014) The level of depression and assertiveness among nursing students. International Journal of Community Based Nurs Midwifery, 2: 177-84
Rezayat, F., Dehghan, N.N. (2014) The level of depression and assertiveness among nursing students. Int J Community Based Nurs Midwifery, 2: 177-84
Tijanić, M., Đuranović, D., Rudić, R., Milović, L. (2004) Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Naučna KMD
Vujić, D. (2015) Kompetencije - odgovor na nove izazove upravljanja ljudskim resursima. u: Druga međunarodna naučna konferencija pod nazivom Synthesis, Univerzitet Singidunum u Beogradu, preuzeto sa: http://jiws.rs/wp-content/uploads/2016/03/TEKST-SYNTEZIS-PREMA-UPUTSTVU-k.pdf
Vukomanović, S.I. (2015) Procena mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja studentske populacije. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, doktorska disertacija
Zaher, J.S., Vafaei, M., Abianeh, E.E. (2016) Comparing depression, anxiety and stress among the Nurses in the critical care and internal surgical units at the selected hospitals of the Social Security Organization of Tehran in 2016. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5: 254-61
Zavalić, M. (2014) Svjetski trendovi u zaštiti zdravlja na radu. Sigurnost, 56: 323-9