Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 2, str. 87-95
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 13/07/2017
doi: 10.5937/ekonomika1702087A
Strategijsko prilagođavanje preduzeća promenama
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: slavica.andjelic@indmanager.edu.rs, nikolic2206@gmail.com, tamara.vesic@live.com

Sažetak

Strategijsko planiranje, zbog svog naglaska na budućnosti, podrazumeva izuzetnu subjektivnost u razvoju i oceni raznih ciljeva i strategija. Uticaj ličnih vrednosti i prioriteta na strategijsko planiranje nije ograničen samo na lične vrednosti i prioritete rukovodilaca preduzeća, već i ostalih zaposlenih, kao i samih klijenata. Lične vrednosti i prioriteti, unutrašnje ili spoljašnje, nose sa sobom i određene prednosti i nedostatke. U nekim slučajevima oni poboljšavaju strateško planiranje tako što stvaraju diferencijalnu prednost na tržištu ili u troškovima. Nasuprot tome, nekada mogu ograničiti ciljeve i strategije preduzeća. Preduzeće mora permanentno procenjivati potencijalne trendove u ličnim vrednostima i prioritetima, i na bazi te ocene razvijati varijante strateških planova potencijalnih promena, vodeći računa o mogućim reakcijama konkurencije na iste. Plan preduzeću omogućava da se što bolje pripremi za moguće promene u okruženju, i da razvijanjem strateških varijanti pripremi svoje poslovanje za eventualne događaje pre nego što do njih zapravo i dođe.

Ključne reči

Reference

Agrawal, R. (2016) 'Enterprise risk management' essential for survival and sustainable development of micro, small and medium enterprises. International Review, vol. , br. 1-2, str. 117-124
Anđelić, S., Čukanović-Karavidić, M., Karavidić, S. (2015) Organizational support and institutional environment for entrepreneurship development. International Review, vol. , br. 3-4, str. 8-14
Apenko, S. (2013) Personnel and project teams leadership in the management of strategic changes in the organization. International Journal of Strategic Management and Decision Support System in Strategic Management, Faculty of Economics, University of Novi Sad, Subotica
Aston, C. (1998) The team that brought millions, Compendium, quality. Belgrade: Europe Jugoinspekt, no. 9-10
Babcock, D. (2010) Management Strategies for the Cloud Revolution. New York, NY: McGraw-Hill
Camillus, C.J. (2008) Strategy as a Wicked Problem. Harvard Business Review
Certo, L., Peter, P. (1991) Strategic Management, Concepts and Applications. New York: McGraw-Hill, Second edition; Book Company
Ćirović, M., Milisavljević, M., Pokrajac, S., Mašić, B., Heleta, M. (2009) Strateški menadžment. Beograd: Naučno društvo Srbije
Drucker, Ph. (1997) Management. London: Pan Books
Đuričin, D., Janošević, S. (2005) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Figar, N. (2007) Upravljanje resursima preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Harrigan, K.R. (2003) Declining Demand, Divestiture and Corporate Strategy. New York: Beard Books
Janićijević, N. (2008) Upravljanje organizcionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M. (2003-2004) Strategic changes in the companies. Scientific Review: Social Sciences, br. 31-32, str. 5-16
Mitrović, S., Grubić-Nešić, L. (2014) Changes in the management system as a basic for corporate restructuring. u: Zbornik radova sa Treće međunarodne konferencije Employment, education and entrepreneurship, Belgrade
Petrović, P.B. (2001) Strategijske promene i konkurentnost preduzeća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 48, br. 1-4, str. 77-89
Slatter, S., Lovett, D. (1999) Corporate Turnaround. London: Penguin Books
Thompson, A.A. (2006) Strategy. Boston: McGrow-Hill/IRWIN, second edition