Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Tiristorski ispravljači sa digitalnim regulatorima zasnovanim na mikrokontroleru 80C196 za sisteme besprekidnog napajanja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresavladimir.vukic@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak
U radu su predstavljeni tiristorski ispravljači sa digitalnim regulatorima razvijenim u Elektrotehničkom institutu 'Nikola Tesla'. Digitalni regulatori ispravljača tipa 'DRI 05' i 'DRI 07' zasnovani su na mikrokontroleru 'Intel' 80C196KB16. Detaljno su opisana primenjena tehnička rešenja i iskustva stečena u industrijskoj eksploataciji tiristorskih ispravljača. Nova rešenja primenjena na digitalnim regulatorima Instituta su funkcije automatskog trostrukog restarta, detekcije nesimetrije tiristorskog mosta i visokog bruma ispravljača, kao i programskog histerezisa za smenjivanje regulatora napona i struje. Detaljno su analizirani odzivi primenjenih PI regulatora laboratorijskog tiristorskog ispravljača na izlaznom RLC kolu. Predstavljeni su i snimci talasnih oblika napona i struja ispravljača dobijeni u realnim pogonskim uslovima.
Reference
*** (1990) l°80C196KB users guide. Intel Corporation, November
Bebić, J. (1994) Jedan novi pristup konstrukciji monofaznih sistema za besprekidno napajanje. Beograd: Elektrotehnički fakultet, magistarski rad
Dobričić, S., Prole, R., Jevtić, D. (2010) Rekonstrukcija ispravljača 220V i 24V na Bloku 1 i Opštoj grupi u TE 'Kostolac B'. u: Godišnji izveštaj za 2008 i 2009. godinu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', str. 115-116
Džepčeski, D., Vukić, V. (2008) Tehnički opis sa uputstvom za rukovanje i održavanje ispravljača 'DRI 110-100' i razvoda za napajanje jednosmernom strujom 'RJS 110'. Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Elaborat br. 208015, maj
Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A. (1986) Feedback control of dynamic systems. Reading, Mass., USA: Addison-Wesley
Janda, Ž., Đorđević, R., Jovanović, B., Šinik, V. (2005) Enhanced sliding-mode control of the single phase voltage source inverter. u: Power Electronics - Ee paper T4-3. 3, 13th International Symposium, Novi Sad, November 2nd - 4th 2005, str. 1-4
Janković, M., Stojić, Đ., Bebić, J. (1995) Prikaz realizacije modularnog ispravljačkog stepena SBN-a na bazi mikrokontrolera 80535. u: Zbornik radova VIII simpozijum 'Energetska elektronika', Novi Sad, str. 599-606
Janković, M.V., Vukić, V.Đ., Dobričić, S.M., Prole, R.Đ. (2005) Mikroprocesorsko upravljanje tiristorskim ispravljačem za napajanje plazmatrona. Elektroprivreda, vol. 58, br. 3, str. 45-52
Mataušek, M. (1997) Regulacija. Beograd: Elektrotehnički fakultet
Milosavljević, S., Milosavljević, R. (2000) Uređaj za sekundarno ispitivanje relejnih zaštita - SIR 3. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', 14(14): 117-122
Mohan, N., Undeland, T.M., Robbins, W.P. (1995) Power electronics converters: applications and design. New York: John Wiley
Nahvi, M., Edminster, J.A. (2003) Theory and problems of electric circuits. New York: McGraw-Hill
Philips, C.L., Harbor, R.D. (1996) Feedback control systems. New Jersey: Prentice Hall International, Inc
Prole, R., Vukić, V., Janković, M. (2005) Tehnički opis mikroprocesorskog regulatora tiristorskog ispravljača DRI 05. Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Elaborat br. 205027, decembar
Stevanović, I., Stojić, Đ., Ćirić, Z. (2004) Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem i digitalnim automatskim regulatorom pobude u HE 'Bistrica'. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 16, str. 47-60
Vučković, V., Janda, Ž., Bebić, J., Janković, M., Vukosavić, S. (1995) Razvoj porodice digitalnih regulatora brzine asinhronih motora. u: Godišnji izveštaj za 1993. i 1994 godinu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, str. 40-41
Vukić, V., Džepčeski, D. (2007) Tehnički opis sa uputstvom za rukovanje i održavanje ispravljača DRI 220-250. u: Elaborat br. 207014, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, avgust
Vukić, V., Prole, R., Džepčeski, D. (2007) Digitalni regulisani tiristorski ispravljač zasnovan na programabilnom logičkom kontroleru sa opcijom automatskog preuzimanja opterećenja. u: Savetovanje JUKO CIGRE, (28.), Vrnjačka Banja, 30. septembar - 5. oktobar, knjiga II, str. 205-212
Vukić, V., Jevtić, D., Prole, R. (2006) Tehnički opis sa uputstvom za rukovanje i održavanje ispravljača DRI 220-63. u: Elaborat br. 206003, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, januar
Vukić, V., Janković, M., Prole, R. (2004) Mikroprocesorsko upravljanje dvanaesto-pulsnim rednim tiristorskim mostom. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 16, str. 61-67
Vukić, V. (2008-2009) Tiristorski ispravljač upravljan programabilnim logičkim kontrolerom sa modularnim čoperskim izlaznim stepenom. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 19, str. 85-92
Vukić, V., Prole, R., Jevtić, D. (2010) Novo postrojenje sa tiristorskim ispravljačima i razvodom jednosmerne struje za napajanje hidroelektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 20, str. 143-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zreint1121139V
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.
metod recenzije: jednostruko anoniman