Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 28, br. 3, str. 145-166
Možemo li da učimo kroz neslaganje? - sociokulturno viđenje argumentativnih interakcija u pedagoškom okruženju u visokom obrazovanju
University of Lausanne, Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences, Geopolis - UniL Mouline, Switzerland

e-adresaNathalie.MullerMirza@unil.ch
Sažetak
Tokom istraživanja u obrazovanju jasno je uočeno da socijalna interakcija igra veoma bitnu ulogu prilikom učenja i razvoja. U ovom radu se bavimo skorašnjim napretkom sociokulturne perspektive u psihologiji koja je pokazala dijalošku dimenziju učenja i omogućila da se uzme u obzir socijalna interakcija kao matrica za razvoj, a ne psihološki proces koji je promenljiv i koji jedva ima 'uticaja' (Baucal, Arcidiacono & Buđevac, 2011; Grossen, 2009; Psaltis, Gillepsie, & Perret-Clermont, 2015). U obrazovnom kontekstu, argumentativna interakcija se uzima kao potencijalno sredstvo učenja. Mada u nekim slučajevima rezultati argumentativnih aktivnosti ne postižu ciljeve učenja koje očekuju nastavnici: učenici se konfrontiraju i pokušavaju da 'pobede' ili da se suoče sa teškoćama prilikom razvijanja kontraargumenta i sadržaja koji dopušta efektno epistemološko istraživanje teme u okviru diskusije. Jedna od glavnih poteškoća sagovornika je 'slaganje sa neslaganjem' i razvijanje teme sa relevantnim informacijama. Uzimajući u obzir sociokulturnu perspektivu u vezi sa argumentacijom, neki autori su bacili svetlo na kulturnu i komunikacionu dimenziju argumentacije, koja ne može da se svede na sistem formalnih procedura, već je smeštena u relaciono i institucionalno okruženje (Muller Mirza, Perret-Clermont, Tartas & Iannaccone, 2008). Argumentacija je uokvirena aktivnostima u koje su uključeni pojedinci i način na koji oni obezbeđuju sadržaj nekoj aktivnosti. Štaviše, iz perspektive konverzacije, sagovornici u argumentativnoj diskusiji se, izgleda, suočavaju sa duplim teškoćama koje Traverso (Traverso, 2001) naziva 'kontradiktornim pritiskom': 'pritiskom odnosa', argumentacija, uopšte u razgovoru, vodi do slaganja i izbegavanja neslaganja i 'pritiska sadržaja', to jest ostaje konzistentna, i razvija se tema u toku diskusije. U ovom radu predstavljamo i diskutujemo o pedagoškom projektu koji je imao za cilj da navodi učesnike da 'se slažu ili ne slažu' i da istraže kompleksna pitanja na epistemološki način, tokom kursa psihologije na fakultetu. Ovo pitanje je uzeto iz debate iz socijalne psihologije i odnosi se na iskustvo Džejn Eliot u vezi sa diskriminacijom (ovo iskustvo, koje je omogućilo studentima da iskuse diskriminaciju, kritikovano je iz etičkih razloga). Cilj pedagoškog projekta bio je razvijanje znanja i svesti o diskriminaciji i njenom psihosocijalnom procesu uz pomoć sredstva 'igra po ulogama', u kojoj su studenti igrali uloge psihologa, koji su zamoljeni da pomažu socijalnim radnicima suočenim sa rasnim nasiljem među studentima. U prvom delu rada bavimo se studijama socijalne interakcije koja prihvata sociokulturnu i dijalošku perspektivu koja tvrdi da socijalne interakcije ne mogu da se vide kao jednostavne varijable koje 'imaju uticaja' na proces učenja. U drugom delu razvijamo ideju da je argumentacija kulturna aktivnost sa kognitivnim i relacionim, afektivnim i komunikativnim osobenostima. U trećem delu predstavljamo teorijske okvire pedagoškog projekta koji je implementiran u univerzitetski kurs socijalne psihologije. Posle prezentacije metodoloških sredstava koja smo koristili za analizu naših podataka, sačinjenu od jedanaest sesija u kojima je učestvovalo trideset pet studenata, raspoređenih u grupepo troje ili četvoro, diskutovali smo o rezultatima analize argumentovane diskusije koju su razvili studenti. Da li se oni slažu ili ne slažu? Kako podnose neslaganje? Da li ih neslaganje vodi u epistemološko istraživanje? Analiza se usredsređuje pre svega na strukturu sesija, a onda na argumentovane poteze, metodološkim sredstvom, kao što je ono koje su razvili Nil Merser i kolege (istraživački razgovor) i Selma Leitao (Selma Leitao 2000). Rezultati pokazuju da studenti kokonstruišu socijalni okvir u kojem neslaganje može da se izrazi i 'duboko' istraživanje teme može da se razvije. Ovaj nalaz se analizira ispitivanjem uloge opšteg značaja kao što je okruženje u akademskom kontekstu. Ispitujući specifičan dizajn i objašnjavajući teorijsko poreklo, nadamo se da ćemo doprineti odrazu i kompleksnosti procesa interakcije i konstrukciji uslova njene dinamike. Važnost razvoja argumentovanih veština od strane studenata, koje se odnose na određeno profesionalno polje, takođe se naglašava.
Reference
Andriessen, J.E.B., Schwarz, B.B. (2009) Argumentative Design. Argumentation and Education, : 145-174
Arcidiacono, F., Pontecorvo, C. (2009) Cultural practices in Italian family conversations: Verbal conflict between parents and preadolescents. European Journal of Psychology of Education, 24(1): 97-117
Baker, M.J. (2004) Recherches sur l'elaboration de connaissances dans le dialogue. Nancy: Universite Nancy, 2
Baucal, A., Arcidiacono, F., Buđevac, N. (2011) Reflecting on different views of social interaction: Explanatory and analytic perspectives. u: [ur.] Studying interaction in different contexts: A qualitative view, Belgrade: Institute of Psychology, pp. 233-251
Baucal, A., Arcidiacono, F., Budjevac, N. (2012) “Is there an equal (amount of) juice?” Exploring the repeated question effect in conservation through conversation. European Journal of Psychology of Education, 28(2): 475-495
Bonnery, S., ur. (2015) Supports pedagogiques et inegalites scolaires. Paris: La dispute
Brown, P., Levinson, S.C. (1987) Politeness - some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press
Bruner, J.S. (1990) Acts of meaning. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Butera, F., Darnon, C., Mugny, G. (2010) Learning from Conflict. u: Dissent, Deviance, Difference and Defiance, Chichester: Wiley-Blackwell, : 36-53
Doise, W., Mugny, G., Perret-Clermont, A. (1975) Social interaction and the development of cognitive operations. European Journal of Social Psychology, 5, 367-383
Engestrom, Y. (1999) Activity theory and individual and social transformation. u: Engeström Y., R.Mettinen, R.L.Punamäki [ur.] Perspectives on activity theory, Cambridge: Cambridge University Press
Goffman, E. (1974) Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York, itd: Harper and Row
Grossen, M. (2009) Social interaction, discourse and learning: Methodological challenges of an emergent transdisciplinary field. u: [ur.] Investigating classroom interaction: Methodologies in action, Rotterdam: Sense, pp. 263-275
Grossen, M. (2014) L'intersubjectivite dans l'etude des processus d'enseignement-apprentissage: Dificultes et ambiguites d'une notion. u: [ur.] L'intersubjectivite en questions: Agregat ou nouveau concept federateur pour la psychologie?, Lausanne: Antipodes, pp. 139-160
Grossen, M., Orvig, A.S. (2011) Third parties' voices in a therapeutic interview. Text & Talk - An Interdisciplinary Journal of Language, Discourse & Communication Studies, 31(1): 53-76
Leitao, S. (2001) Analyzing changes in view during argumentation: A quest for method. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, [On-line Journal], 2(3). Available at: http://www. qualitative-research.net/fqs/fqseng.htm
Littleton, K., Mercer, N. (2012) Educational dialogues. u: [ur.] The Wiley Blackwell international handbook of research on children's literacy, learning and culture, Oxford: Wiley Blackwell
Littleton, K., Mercer, N. (2013) Interthinking: Putting talk to work. London: Routledge
Markova, I. (2007) Dialogicite et representations sociales. Paris: Presses Universitaires de France
Matusov, E. (1996) Intersubjectivity Without Agreement. Mind, Culture, and Activity, 3(1): 25-45
Mercer, N. (2000) Words and minds - how we use language to think together. London: Routledge
Mercer, N., Wegerif, R., Dawes, L. (1999) Children's Talk and the Development of Reasoning in the Classroom. British Educational Research Journal, 25(1): 95-111
Mirza, N.M., Perret-Clermont, A. (2014) “Are you really ready to change?” An actor-oriented perspective on a farmers training setting in Madagascar. European Journal of Psychology of Education
Moro, C., Muller, M.N. (2014) Psychologie du développement, semiotique et culture. Lille: Presses universitaires du Septentrion
Muller, M.N. (2015) Les paradoxes de l'argumentation en contexte d'education: s'accorder sur les desaccords. Analyse d'interactions argumentatives dans un dispositif de formation en psychologie a l'Universite. u: [ur.] L'argumentation dans les contextes de l'education, Berne: Peter Lang, pp. 167-195
Muller, M.N., Buty, C. (2015) L'argumentation dans les contextes de l'education. Berne: Peter Lang
Muller, M.N., Perret-Clermont, A., ur. (2009) Argumentation and education: Theoretical foundations and practices. New York: Springer
Muller, M.N., Baucal, A., Perret-Clermont, A.N., Marro, P. (2003) Nice designed experiment goes to the local community. Cahiers de Psychologie, (Universite de Neuchatel), 38, 17-52
Myers, G. (2004) Agreeing and disagreeing: maintaining sociable argument. Talking About Public Issues, : 112-133
Nonnon, E. (2015) Preface. u: [ur.] L'argumentation dans les contextes de l'education, Berne: Peter Lang, pp. 1-11
Perret-Clermont, A. (1980) Social interaction and cognitive development in children. London: Academic Press
Perret-Clermont, A., Nicolet, M. (2001) Interagir et connaitre. Paris: L'Harmattan
Plantin, C. (1996) L'argumentation. Paris: Seuil
Plantin, Chr. (1996) Le trilogue argumentatif. Présentation de modèle, analyse de cas. Langue française, 112(1): 9-30
Pomerantz, A. (1984) Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of preferred/dispreferred turn shapes. u: Atkinson J.M., Heritage J. [ur.] Structures of social action: Studies in conversation analysis, Cambridge: Cambridge University Press, str. 75-101
Pontecorvo, C., Fasulo, A., Sterponi, L. (2001) Mutual Apprentices: The Making of Parenthood and Childhood in Family Dinner Conversations. Human Development, 44(6): 340-361
Pramling, N., Saljo, R. (2014) A propos de la terre et d'autres choses… Des questions, des reponses et l'apprentissage de la categorisation chez de jeunes enfants en classe de sciences. u: [ur.] L'intersubjectivite en questions. Agregat ou nouveau concept federateur pour la psychologie?, Lausanne: Antipodes, pp. 185-210
Psaltis, C., Gillepsie, A., Perret-Clermont, A.N. (2015) Social relations in human and societal development. Basingstokes, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan
Psaltis, C., Duveen, G. (2007) Conservation and conversation types: Forms of recognition and cognitive development. British Journal of Developmental Psychology, 25(1): 79-102
Rojas-Drummond, S. (2009) Rethinking the Role of Peer Collaboration in Enhancing Cognitive Growth. Human Development, 52(4): 240-245
Sacks, H. (1987) On the preference for agreement and contiguity in sequences in conversation. u:
Santos, C.M., Santos, L.S. (1999) Good argument, content and contextual dimensions. u: [ur.] Foundations of argumentattive text processing, Amsterdam: Amsterdam Press, pp. 75-96
Schubauer-Leoni, M.L., Perret-Clermont, A., Grossen, M. (1992) The Construction of Adult-Child Intersubjectivity in Psychological Research and in School. u: von Cranach M., W.Doise & G.Mugny [ur.] Social Representation and the Social Bases of Knowledge, Lewiston: Hogrefe and Huber
Sorensen, E. (2009) The materiality of learning: technology and knowledge in educational practice. New York: Cambridge University Press
Stein, N., Albro, E. (2001) The Origins and Nature of Arguments: Studies in Conflict Understanding, Emotion, and Negotiation. Discourse Processes, 32(2): 113-133
Stewart, T.L., Laduke, J.R., Bracht, C., Sweet, B.A.M., Gamarel, K.E. (2003) Do the. Journal of Applied Social Psychology, 33(9): 1898-1921
Tartas, V., Baucal, A., Perret-Clermont, A. (2010) Can you think with me: The social and cognitive conditions and the fruits of learning. u: Littletnon K., Howe C. [ur.] Educational dialogues, London-New York: Routledge, str. 64-83
Traverso, V. (1999) L'analyse des conversations. Paris: Nathan
van Eemeren, F.H., Grootendorst, R. (2004) A systematic theory of argumentation. The pragma-dialectical approach. Cambridge: Cambridge University Press
Voss, J., van Dyke, J. (2001) Argumentation in Psychology: Background Comments. Discourse Processes, 32(2): 89-111
Vygotsky, L.S. (1988) Thought and language. Cambridge: MIT Press
Wertsch, J.V. (1991) Voices of the mind: A socio-cultural approach to mediated action. Cambridge: Harvard University Press
Zittoun, T., Grossen, M. (2013) Cultural elements as means of constructing the continuity of the self across various spheres of experience. u: [ur.] Interplays between dialogical learning and the dialogical self, Information Ag, pp. 99-125
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije1503145M
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka