Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 5-6, str. 227-242
Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: finansijsko izveštavanje; sveobuhvatnost i jednostavnost; visoka delotvornost; kvalitet i etičnost; izveštajni skandali; menadžment; pojačane zakonske intervencije; Direktive EU; kolektivna odgovornost; javni nadzor revizije; novi Zakon o privrednim društvima
Sažetak
Finansijski izveštaji su najvažniji informacioni resurs o stanju i performansama entiteta i njihovih agregacija za sve ekonomske aktere do same vlade. Većina tih aktera su izvan izveštajnih kompanija. Korporativne računovođe i nezavisni eksterni revizori, rukovođeni svojim inspirativnim tehničkim i etičkim principima i standardima, teže za istinitim i poštenim prezentacijama u finansijskim izveštajima. Međutim, zbog rastućeg broja finansijsko-izveštajnih skandala, nastalih pretežno pod pritiskom menadžmenta ili njegove koalicije sa uticajnim eksternim stejkholderom, države su preduzele dodatne zakonske intervencije u sistemu finansijskog izveštavanja. Isto je i sa inoviranim relevantnim Direktivama EU, koje, inter alia, naglašavaju imperative kvaliteta finansijskih izveštaja, nezavisnosti računovođa i revizora, kolektivne odgovornosti članova administrativnih, upravljačkih i nadzornih tela za kompanijske finansijske izveštaje, kao i organizovanja delotvornog sistema javnog nadzora revizora i revizorskih preduzeća. Novi srpski Zakon o privrednim društvima sadrži dobar regulatorni okvir za neke od tih zahteva, ali ne i za sve. U ovom napisu smo pokušali da damo sugestije kako iskoristiti ili i dopuniti taj okvir putem zakona o računovodstvu i reviziji, kao i kompanijskih pravilnika o računovodstvu i finansijskom izveštavanju.
Reference
*** (1997) Standards of ethical conduct for practicioners of management accounting and financial management, management accounting. Institute of Management Accountants (IMA), Jul
*** (2009-2011) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Sl. Glasnik RS, br. 9/09, 4/10 i 3/11
*** (2002) Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. OJ L, 243/1, 11.09
*** (1983) Seventh Council Directive (EEC) 83/349 of 13 June 1983 based on article 54(3)(g) of the treaty on consolidated accounts. OJ L, 193, 18.07
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (1996) Zakon o računovodstvu. Službeni list SRJ, br. 46
*** (2002/2004) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71/02, br. 55/04
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06
*** (1978) Fourth Council Directive (EEC) 78/660 of 25 July 1978 based on article 54(3)(g) of the treaty on the annual accounts of certain types of companies. OJ, L 222, 14.08
*** (2002) Public accounting reform and investor protection act of USA Federal law
*** (2005) REPARIS: The road to Europe: Program of accounting reform and institutional strenghtening. Svetska banka, Regionalni program
*** (2006) ROSC: Report on the observance of standards and codex. World Bank, Dokument o istraživanju u Srbiji prihvaćen od Vlade RS 2006
*** (2006) Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutary audits of annual accounts and Consolidated accounts
Anthony, R., Yoúng, D. (2003) Management control. New York: McGraw-Hill, Seventh edition
Atrill, P., Mclaney, E. (2002) Management accounting. London: FT Prentice-Hall, Pearson Education, Third edition
Bateman, T., Zeithalm, C. (1990) Management: Function and strategy. Homewood: Richard D. Irwin
Bowie, N., Freeman, E. (1995) Ethics and agency theory: An introduction. New York: Oxford University Press
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2010) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Financial Accounting Standards Board (1980) Statement of Financial Accounting Concepts No 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information. Stanford, Conn
Fukuyama, F. (1995) Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York, itd: Free Press
Grant, M.R., Visconti, M. (2005) Strategic background to corporate accounting scandals. Long Range Planning, 39
Horngren, T.C., Sundem, L.G., Stratton, W.O. (1996) Introduction to Management Accounting. Prentice-Hall International, Tenth edition
International Accounting Standards Board (2001) Framework for the preparation and presentation of financial statements. London
International Accounting Standards Board (2011) IAS 1 Presentation of Financial Statements. London
International Accounting Standards Board (2010) Management Commentary: A Framework for Presentation. London: IFRS Practice Statement
International Auditing and Assurance Standards Board (2004) International Standard on Quality Control 1. IFAC
International Federation of Accountants (2001) Code of Ethics for Professional Accountants. New York
Ketz, E. (2003) Hidden financial risk: Understanding off-balance sheet accounting. New Jersey: John Wiley & Sons
Knežević, B. (1972) Misli. Novi Sad - Beograd: SKZ
Maurice, J. (1996) Accounting ethics. London: Pitman Publishing
Mcnamara, C. (2005) Complete guide to ethics management: An ethics toolkit for managers. www.mapnp.org/library/ethics, 31. 05
Moran, T. (1985) Multinational corporations: The political economy of foreign direct investment. Massachusetts: Lexington Books
Schwartz, B., ur. (2000) Research on accounting ethics. Stamford: Jai Press, Volume 6
Stevanović, N., Malinić, D. (2009) Tajne bilansa - menadžerski pristup. Ekonomika preduzeća, specijalni broj, Mar.-Apr
Stevanović, N., Malinić, D., Milićević, V. (2007) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
White, I., Sondhi, G., Ashwinpaul, C., Fried, D. (2003) The analysis and use of financial statement. New York: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1106227S
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2009)
Fenomenologija bilansa - informaciona moć, rizici i posledice
Stevanović Nikola, i dr.

Ekonomika preduzeća (2009)
Bilansno-političke implikacije po kvalitet dobitka
Stevanović Nikola

Ekonomika preduzeća (2011)
Etička dimenzija kvaliteta finansijskog izveštavanja
Malinić Dejan

prikaži sve [45]