Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 15, str. 115-123
Etički stavovi potrošača u odnosu na motiv delovanja turističkih agencija
Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Sažetak
Nastup turističkih agencija na tržištu i njihov odnos prema potencijalnim turistima, utiče na kreiranje stavova potrošača o samoj agenciji i njenim turističkim proizvodima. Savremeno poslovanje danas, karakteriše sve veća otvorenost i sloboda svih ekonomskih subjekata, ali i potreba za postojanjem visokog nivoa poverenja da bi se ono uspešno realizovalo. Postojanje takvih trendova u poslovanju ujedno pokreće i pitanje o povezanosti etike i ekonomije. Različita mišljenja postoje oko toga šta je etički, a šta je neetički, kako između pojedinaca, tako i među kompanijama. Cilj ovog rada je dobijanje odgovora na pitanje na koji način potrošači percipiraju turističke agencije u pogledu njihovog etičkog ili neetičkog poslovanja, i da li to utiče na njihovu konačnu odluku koju donose u procesu kupovine turističkog proizvoda. U svrhu istraživanja korišćena je metoda ankentnog istraživanja.
Reference
*** (2008) Psihologija prodaje. Subotica: Ekonomski fakultet, kolaž tekstova
Brenkert, G. (2011) Marketinška etika. Beograd: JP Službeni glasnik
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Kovač, Ž.R., Marić, D. (2007) Društvene determinante ponašanja potrošača. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica
Kovač-Žnideršić, R. (2000) Uticaj društvenog statusa na ponašanje potrošača. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 441-444
Maričić, B.R. (2002) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 241-252
Prvulović, S. (2006) Poslovna etika i upravljanje. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Simat, K., Dragin, A. (2012) Poslovna etika - element uspešnog poslovanja turističkih agencija. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 41/2012. (str. 297-309). Preuzeto 20. maja 2015,sa http://www.researchgate.net/profile/Karolina_Simat/publication/263556771_Business_Ethics__An_Element_Of_Suc-cessful_Business_of_Travel_Agencies/links
Solaković, Š. (2011) Konstrukcija i metrijske karakteristike skale za ispitivanje stavova zaposlenih prema ulozi psihologa u organizaciji. Preuzeto 21. maja, 2015. sa http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2011/01/11/Suajb_Dz_Solakovic_01.pdf
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2012) Istraživanje motiva i stavova potrošača o turističkim destinacijama. Marketing, vol. 43, br. 2, str. 104-112
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1515115J
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.