Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2014, br. 44-2, str. 315-333
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp44-6481


Pragmatičko-semantička analiza aseverativnih partikula u savremenom srpskom jeziku
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: anna.janjusevic@gmail.com

Sažetak

U radu se na funkcionalnostilski raznoobraznom korpusu savremenog srpskog jezika sa pragmatičko-semantičkog aspekta ispituju aseverativne partikule baš i upravo i njima djelimično sinonimične riječce taman, lično i glavom. Utvrđeno je da aseverativne partikule prvenstveno služe za pojačavanje nekog rečeničnog dijela izvan predikata, ali i da neke od njih (baš i taman), mogu biti upotrijebljene kao intenzifikatori u predikatskom dijelu rečenice, pri čemu se njihovo aseverativno značenje preobraća u faktivno. Partikula baš uz to u određenim kontekstima može imati i emfatičku intenzifikatorsku vrijednost.

Ključne reči

partikula; intenzifikator; aseverativna partikula; faktivni intenzifikator; emfatički intenzifikator

Reference

*** (1965) RSANU, knj. III. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
*** (1967) RMS, knj. 1. Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad, Zagreb: Matica srpska - Matica hrvatska
*** (1969) RMS, knj. III. Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad, Zagreb: Matica srpska - Matica hrvatska
*** (1976) RMS, knj. VI. Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (2003) Etimološki rečnik srpskog jezika. Beograd: SANU, св. 1
*** (1959) RSANU, knj. 1. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Bošnjaković, Ž. (1980) O upotrebi izraza za internu jezičku modifikaciju. Prilozi proučavanju jezika, (16): 17-2
Gortan-Premk, D. (1994) Tipovi i vrste reči. Južnoslovenski filolog, 50: 117
Ivić, M. (1978) O srpskohrvatskim rečeničnim prilozima. Južnoslovenski filolog, 34: 1-16
Janjušević, O.A. (2014) Upotreba lekseme glava u Njegoševom jeziku. u: Kovačević M. [ur.] Nauka i globalizacija, Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 8(1): 355
Janjušević-Oliveri, A.M. (2013) Funkcionalno-semantičko polje verbalne intenzifikacije u savremenom srpskom jeziku. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 541-557
Kovačević, M. (2008) Značaj intenzifikatora za koncesivnu interpretaciju zavisnih rečenica. u: Kovačević M. [ur.] Srpski jezik u (kon)tekstu, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet i Skupština grada Kragujevca, : 65-83
Mrazović, P. (2009) Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje
Skok, P. (1971) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU, knj. 1
Škaljić, A. (1979) Turcizmi u srpskohrvatskom - hrvatskosrpskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost