Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:14
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-1, str. 251-276
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp45-7938


Osećaj porodične koherentnosti i afektivna vezanost (porodična i partnerska) adolescenata
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju

e-adresa: jminic@yahoo.com

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se ispita povezanost osećaja porodične koherentnosti kod adolescenata (N=360) sa dimenzijama porodične i modelima partnerske afektivne vezanosti. Zadatak je bio da se u ovim radu predstave evidentne razlike u intenzitetu osećaja porodične koherentnosti u odnosu na obrasce afektivne vezanosti, kao i razlike u dimenzijama i modelima afektivne vezanosti u odnosu na pol, uzrast i mesto boravka adolescenata. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji povezanost osećaja porodične koherentnosti (u celini i po komponentama) sa: dimenzijama porodične afektivne vezanosti (izbegavanjem i anksioznošću) i modelima partnerske afektivne vezanosti (modelom sebe i modelom drugih). Takođe su utvrđene i razlike u intenzitetu osećaja porodične koherentnosti u odnosu na dominantne obrasce kod ispitanih adolescenata, kao i određene razlike u dimenzijama i modelima u odnosu na pol, uzrast i mesto boravka.

Ključne reči

Reference

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., Wall, S. (1978) Patterns of attachment: A psychological study of the strance situation. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Ainsworth, M.S., Bowlby, J. (1991) An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4): 333-341
Antonovsky, A., Sourani, T. (1988) Family Sense of Coherence and Family Adaptation. Journal of Marriage and the Family, 50(1): 79
Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Antonovsky, H., Sagy, S. (1986) The development of a sense of coherence and its impact on responses to stress situations. Journal of Social Psychology, 126, (2), 213-225
Bartholomew, K., Horowitz, L.M. (1991) Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. J Pers Soc Psychol, 61(2): 226-44
Bowlby, J. (1988) A secure Base: Parent-child attachment and health human development. New York: Basik Books
Božin, A.A. (2001) Ličnost i stres - osećaj koherentnosti i prevladavanje stresa u uslovima društvene krize. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Byng-Hall, J. (1995) Creating a Secure Family Base: Some Implications of Attachment Theory for Family Therapy. Family Process, 34(1): 45-58
Čačić, S., Gavrilov-Jerković, V. (2012) Medijacije u relaciji dimenzije afektivne vezanosti patologija. u: Naučni skup - Dani primenjene psihologije VIII konferencija sa međunarodnim učešćem, Knjiga rezimea, Univerzitet u Nišu-Filozofski fakultet, str. 48-49
Čačić, S. (2012) Iracionalna uverenja i regulacija emocija kod osoba sa nesigurnim stilovima afektivnoj vezivanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Dušanić, S. (2007) Psihološka istraživanja religioznosti. Banja Luka: Filozofski fakultet
Erikson, E.H. (1994) Identity and the life cycle. New York, itd: Norton
Hanak, N. (2004) Konstruisanje novog instrumenta za procenu afektivnog vezivanja kod adolescenata i odraslih. Psihologija, vol. 37, br. 1, str. 123-142
Mihić, I. (2012) Porodica kao baza sigurnosti u razvoju afektivne vezanosti. u: Stefanović-Stanojević Tatjana, Mihić Ivana, Hanak Nataša [ur.] Afektivna vezanost i porodični odnosi - razvoj i značaj, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 119-167
Mihić, I. (2010) Činioci uključivanja oca u briju o detetu. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Mihić, I. (2010) Uključenost oca u brigu o detetu: efekti očevih iskustava iz porodice porekla i kvaliteta relacija u porodici prokreacije. Primenjena psihologija, Vol. 3, 197-222
Mihić, I., Zotović, M., Petrović, J. (2007) Stresna iskustva u odrastanju i afektivna vezanost adolescenata. Psihologija, vol. 40, br. 4, str. 527-542
Milošević, B., Baščarević, I. (2011) Agresivnost i stepen ugroženosti usled političkog nasilja na Kosovu i Metohiji. u: Maliković Dragi, Šuvaković Uroš, Stevanović Obrad [ur.] Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Političko nasilje, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str. 319-327
Minić, J. (2012) Porodična afektivna vezanost studenata psihologije. u: Stefanović-Stanojević Tatjana [ur.] Zbornik radova: Porodica sa adolescentom u tranziciji, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU, str. 97110
Minić, J., Pavićević, M., Ranđelović, D., Mušikić, I. (2011) Samopoštovanje i stepen ugroženosti kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. u: Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Knjiga sažetaka, str. ZZ
Minić, J. (2009) Osećaj koherentnosti kod srednjoškolaca nealbanske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Banja Luka: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, magistarski rad
Mitić, M. (2000) Porodica i stres. u: Vlajković J., Srna J.,Kondić K., Popović M. [ur.] Psihologija izbeglištva, Beograd: Izdavač IP 'Žarko Albulj'
Mitić, M.M. (1997) Porodica i stres - između poraza i nade. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Nekić, M. (2005) Socijalna i emocionalna usamljenost u adolescenciji - uloga osobina ličnosti, privrženosti, socijalnih zaliha i socijalnih strategija. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Magistarski rad
Polovina, N. (2007) Osećajno vezivanje - teorija, istraživanja, praksa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Polovina, N. (2006) Primenjena istraživanja osećajnog vezivanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 78-100
Ranđelović, D., Milosevic, B., Minić, J. (2009) Anxiety, self-esteem and endangerment level in the conditions of social crises. u: South-East European Regional Conference of Psychology (SEERCP 2009), Sofia, Bulgaria, Book of Abstracts on CD
Stefanović, M. (2011) Značaj emocionalnog vezivanja za procenu zdravog razvoja deteta. u: Mitić Marija [ur.] Deca sa smetnjama u razvoju, Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu, str. 24-30
Stefanović-Stanojević, T.Z. (2005) Emocionalni razvoj ličnosti. Niš: Prosveta
Stefanović-Stanojević, T. (2011) Afekšivna vezanost razvoj, modaliteti i procena. Niš: Filozofski fakultet
Stefanović-Stanojević, T.Z. (2008) Rano iskustvo i ljubavne veze - teorija afektivnog vezivanja. Niš: Filozofski fakultet
Stefanović-Stanojević, T., Mihić, I., Hanak, N. (2012) Afektivna vezanost i porodični odnosi - razvoj i značaj. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Stefanović-Stanojević, T., Nedeljković, J. (2011) Rezilijentnost i partnerska afektivna vezanost. u: Saopštenje na naučnom skupu: Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, str. 157-158
Stefanović-Stanojević, T. (2007) Ljubavni odnosi i afektivna vezanost. u: Nešić Vladimir [ur.] Primenjena psihologija društvo, porodica i ponašanje, Niš: Filozofski fakultet, str. 67-76
Stefanović-Stanojević, T. (2006) Partnerska afektivna vezanost i vaspitni stilovi. Godišnjak za psihologiju, br. 4-5, str. 71-88
Vlajković, J. (2009) Od žrtve do preživelog - psihološka pomoć u nesrećama. Beograd: Ž. Albulj
Vukčević, B. (2009) Obrasci afektivne vezanosti i formalno-operacionalno mišljenje. Godišnjak za psihologiju, vol. 6, br. 8, str. 95-111