Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 571-599
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrffp46-11897

Creative Commons License 4.0
Petrarka - prvi moderan pesnik
Univerzitet 'Džon Nezbit', Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: 7tatjana@gmail.com

Sažetak

Frančesko Petrarka je otac italijanske književnosti i humanista koji je imao uticaj na stvaranje novovekovne kulture. Živeo je u vremenu mešanja diskursa: hrišćanske religije i humanističke filozofije. Stvarao je na italijanskom i latinskom jeziku. Afirmaciju je stekao Kanconijerom, zbirkom na narodnom jeziku. Bez Petrarkinih latinskih dela nije moguće sagledati ni Kanconijer, ni duh vremena čiji je odraz bila Petrarkina poezija. Kanconijer ne peva samo o ljubavi prema Lauri, zbirka izražava složeniju, dalekosežniju poruku u kojoj je sabrana ideološka i moralna kriza novoga veka, što Petrarku osvedočava kao prvog modernog pesnika. Popularnost Petrarkine poezije proširila se u čitavoj Evropi i nastao je fenomen petrarkizma. Kasnije, Petrarkin uticaj je očigledan u romantičarskoj i modernoj književnosti (moderna i postmoderna). Petrarka je bio prvi moderan pesnik jer je otvorio temu odnosa čoveka i Boga. Petrarkina poezija nije samo individualno iskustvo pesnika, to je univerzalno iskustvo novovekovnog čoveka koji proživljava problem pomućene egzistencije i zato Kanconijer uzbuđuje ljudski duh i danas. Petrarka je izneo intimni lirski doživljaj čoveka u potrazi za smislom, čoveka koji je sa sigurnošću svestan jedino svoje konačnosti. Ovo je postala konstanta koja karakteriše novovekovnu književnosti u raznim razdobljima književne istorije.

Ključne reči

Reference

Brdar, M.M. (2002) Filozofija u Dišanovom pisoaru - postmoderni presek XX-vekovne filozofije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Brdar, M.M. (2005) Uzaludan poziv - sociologija znanja između ideologije i samorefleksije - slučaj Karla Manhajma i Prosvetiteljstva. Novi Sad: Stylos
Čale, F. (1971) Petrarka i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga
Djurant, V. (1999) Renesansa. Beograd: Narodna knjiga, Alfa
Garen, E. (1982) Kultura renesanse. Beograd: Nolit, 43-44
Garen, E. (1988) Italijanski humanizam - filosofija i građanski život u renesansi. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Petrarka, F. (1968) Kanconijer. Beograd: Prosveta
Petrarka, F. (1996) Kanconijer. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomasović, M. (1985) Analize i procjene. Split: Književni krug