Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 46, br. 1, str. 299-329
Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: subjektivni teret dokazivanja; objektivni teret dokazivanja; formalni teret dokazivanja; materijalni teret dokazivanja; krivični postupak; parnični postupak; in dubio pro reo
Sažetak
Zadatak je ovog rada da istraži evoluciju tereta dokazivanja u krivičnom i u parničnom postupku, da ukaže na različita shvatanja tog pojma i uspostavi odgovarajuće relacije na liniji: rimsko pravo - savremeno pravo;anglosaksonsko pravo - kontinentalno pravo, krivični postupak - parnični postupak. Ukazuje se na razliku između tereta dokazivanja u subjektivnom i objektivnom smislu, koja se pravi u teoriji građanskog procesnog prava, sa jedne strane i na razliku između formalnog i materijalnog tereta dokazivanja, koja se pravi u teoriji krivičnog procesnog prava. Radi se o specifičnoj radnoj metodi, kojoj pribegava sud kad ne može sa sigurnošću da utvrdi istinitost činjeničnih tvrdnji stranaka. Posebna pažnja je posvećena principu in dubio pro reo i njegovoj razlici od objektivnog tereta dokazivanja u parničnom postupku.
Reference
*** (2005-2009) Krivični zakon Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09, 111/09
*** (1996) Leksikon građanskog prava. Beograd: Nomos
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, 98
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, 125
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, 72
*** (2004-2010) Zakon o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 20/2009, 72/2009, 76/2010
*** (2001-2002) Zakon o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, 70/2001, 68/2002
Accarias, C. (1882) Preces de droit romain. Paris, t.II, p. 905-906
Atanackoviću, D. (1959) Teret dokazivanja u krivičnom postupku. Pravni život, 2, 10
Avakumović, J.Dj. (1894) Stara srpska porota poredjena sa engleskom porotom - pristupna beseda. Beograd: Kraljevska srpska državna štamparija
Bajer, V. (1982) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb, knjiga prva
Bayer, V. (1943) Kazneno postupovno pravo. Zagreb, Prva knjiga, Poviestni razvoj
Bayer, V. (1989) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb, knjiga II
Bazala, B. (1962) Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na dokazivanje u sporovima osiguranja. Osiguranje i privreda, Zagreb, br. 11, str. 29
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Blagojević, B.T. (1959) Građanski postupak u rimskom pravu. Beograd: Naučna Knjiga
Bogdanović, R., ur. (2000) Rečnik pravnih reči i izraza - privatno (građansko) pravo. Beograd: Nomos
Cappelletti, M., Perillo, J. (1965) Civil procedure in Italy. The Hague
Cini, D. (1990) Sistematika učenja o teretu dokazivanja u jugoslovenskoj nauci građanskog procesnog prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3, str. 295
Cini, D. (1991) Teze teoretičara građanskog procesnog prava o teretu dokazivanja i neka otvorena pitanja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 40(2): 175-191
Culja, S. (1936) Građansko-procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačko knjižarsko preduzeće Geca Kon
Čalija, B. (1985) Funkcija i pravna priroda pravila o teretu dokazivanja. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, br. XXXIII, str. 11
Čizmović, M. (1988) Građansko procesno pravo. Titograd: Univerzitetska riječ
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Glazer, J. Handbuch des strafprozess. Leipzig, str. 365, 18883m
Građanski, B. (1964) Teret dokazivanja i naš ZPP. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 1, str. 9
Grubač, M.V. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 250
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje o krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Grubiša, M. (1958) Princip in dubio pro reo i materijalni teret dokazivanja. Naša zakonitost
Grubiša, M. (1966) Princip in dubio pro reo u praksi. JRKK, 3, str. 330
Jakšić, A. (2007) Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Janković, D. (1957) Istorija države i prava feudalne Srbije (XII-XV vek). Beograd: Naučna knjiga
Juhart, J. (1961) Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije. V Ljubljani: Univerzitetna založba
Kamhi, S. (1957) Građanski sudski postupak. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Krapac, D. (1995) Engleski kazneni postupak. Zagreb
Krapac, D. (2000) Kazneno procesno pravo - institucije. Zagreb, knjiga I
Krapac, D. (1982) Neposredni i posredni dokazi u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Lazin, Đ. (1985) In dubio pro reo u krivičnom postupku. Beograd: Naučna knjiga
Maksimović, St. (1898) Suđenja u Kneževini Srbiji pre pisanih zakonika - iz arhive Požarevačkog magistrata. Požarevac
Marković, B. (1926) Udžbenik srpskog krivičnog postupka s obzirom na Projekat krivičnog postupka za Kraljevinu SHS. Beograd
Marković, B.V. (1921) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: G. Kon
Milutinović, L. (2007) Primena pravila o teretu dokazivanja. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1(3): 324-343
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo - s osobitim obzirom na judikaturu Kralj. stola sedmorice i kasacionoga suda bečkoga. Zagreb: Kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljska vlada, str. 63
Petrović, G. (1989) Zagreb: Školska knjiga
Popović, M. (1980) Elementi teorije prava. Beograd: Savremena administracija
Poznić, B. (1982) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2010) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija, XVI izdanje
Radoman, D. (1974) Onus probandi/Teret dokazivanja. Odvjetnik, str. 204, 5-6
Radovanov, A. (2012) Bitne karakteristike novog Zakona o parničnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 1, str. 3-36
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet
Rajović, V., Živanović, M., Momčilović, R. (2001) Gradjansko procesno pravo. Banja Luka: Pravni fakultet
Savić, P.J. (1886) Teorija sudskih dokaza u krivičnim delima. Beograd
Simović, M.N. (2009) Krivično procesno pravo - uvod i opšti dio. Bihać: Pravni fakultet
Solovjev, A.V. (1998) Istorija slovenskih prava - Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka. Beograd: Službeni list, str. 517-522
Stanković, G. (2012) Pregled osnovnih procesnih načela parnične procedure. Pravni informator, 15(2): 13-18
Stanković, G. (2006) Teret dokazivanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (47): 1-10
Stanković, G. (2004) Građansko procesno pravo. Beograd: IP Justinijan
Starović, B., Keča, R. (2004) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Stevanović, Č.V. (1982) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Stojčević, D., Romac, A. (1971) Dicta et regulae iuris - latinska pravna pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima. Beograd: Savremena administracija
Strogovič, M.S. (1948) Krivični sudski postupak - udžbenik za pravne fakultete i institute. Beograd: Naučna knjiga
Šarkić, S. (1995) Srednjovekovno srpsko pravo. Novi Sad: Matica srpska
Tako, J. (1961) Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije. Ljubljana: Univerzitetna založba
Taranovski, T. (1931) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, IV deo
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Ude, L. (2002) Civilno procesno pravo. Ljubljana: Uradni list
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivicnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Višinski, A.J. (1948) Teorija sudskih dokaza u sovjetskom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb: Školska knjiga
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i gradjanskog procesnog prava (postupka) - (revizija i sintetička [bipartitna i personalistička] rekonstrukcija procesno-pravnih nauka). Beograd: Srpska kraljevska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-1888
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka