Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: prekršaj; zavisnik; zaštitna mera; izricanje; izvršenje
Sažetak
Uvodni deo rada prikazuje osnovne novine Zakona o prekršajima čija je primena počela 1. marta 2014. godine. Na početku rada govori se o zaštitnim merama koje se mogu izreći pojedinim učiniocima prekršaja i ukazuje se na neke promene u ovoj oblasti koje su propisane novim Zakonom. Zatim se ukazuje na pojedine probleme koji se mogu pojaviti prilikom izricanja i izvršenja zaštitne mere obaveznog lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Iako je donet novi Zakon kojim se, između ostalog, povećava broj zaštitnih mera, ipak su ostali stari problemi kada je reč o gore navedenoj zaštitnoj meri. Poseban naglasak u ovom radu stavljen je na suštinsko pitanje koje se tiče izvršenja ove mere, a to je da li se mera izvršava na slobodi ili je lečenje zatvorenog tipa u ustanovi.
Reference
*** (2005/2013) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65, 101, 116/2008, i 111/2009
*** (2011/2013) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013
*** (2011) Zakon o prekršajima Republike Crne Gore. Službeni list Crne Gore, broj 1. god. dostupan na: http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7B04562DA3-C0B9-4853-9DA9-8C9B8FC4CDF8%7D na dan 9. januar 2014. godine
*** (2006) Zakon o prekršajima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 34, god. XV, od 19. aprila 2006. godine, dostupan na: http://www.mup.vladars.net/zakoni/rs_lat/ZAKON%20O%20PREKRSAJIMA%20REPUBLIKE%20SRPSKE%20(Sluzbeni%20glasnik%20RS,%20broj:%2034.06).pdf, na da
*** Zakon o prekršajima Republike Hrvatske. dostupan na: http://www.zakon.hr/z/52/Prekr%C5%A1ajni-zakon, na dan 14. januar 2014. Godine
*** (2005/2013) Zakon o radu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, i 32
*** (2005/2011) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85, 72/2009 i 31
*** (2005/2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85, 88/2005-isp. 107/2005-isp. 72/2009, 111/2009 i 121
Adler, F., Mueller, O.W.C. (1995) Criminology. : 325-334
Drakić, D. (2012) O stilu jezika zakona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 369-381
Grubač, M. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji. Niš, : 201
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad, : 86
Radoman, M. (2013) Penologija i kazneno izvršno pravo. Beograd, : 379
Ristivojević, B. (2012) Engleski kao nadmoćni jezik u međunarodnom krivičnom pravu. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 53-72
Ristivojević, B. (2009) Tumačenje krivičnopravne norme prema obimu - proširujuće i sužavajuće (ekstenzivno i restriktivno) tumačenje. u: Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene, str. 185
Stevanović, I. (2013) Zaštita prava maloletnika u prekršajnom postupku. u: Postupanje sa maloletnicima u prekršajnom postupku - program obuke za sudije prekršajnog suda, Beograd, str. 107. Tekst dostupan na: http://www.usudprek.org.rs/pub/download/M3_Postupanje_sa_maloletn_u_prekrs_postupku_web.pdf, na dan 13. januar 2014. Godine
Škulić, M. (2013) Specifičnosti postupka prema maloletnicima. u: Postupanje sa maloletnicima u prekršajnom postupku - program obuke za sudije prekršajnog suda, Beograd, str. 65. Tekst dostupan na: http://www.usudprek.org.rs/pub/download/M3_Postupanje_sa_maloletn_u_prekrs_postupku_web.pdf, na dan 13. januar 2014. Godine
Taft, R.D. (1956) Criminology. New York, : 286
Veković, V.V. (2013) Sistem izvršenja krivičnih sankcija. Beograd, : 144-146
Vrhovšek, M. (2006) Nešto više o pogrešnom i nepreciznom rešenju u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije. u: Zbornik referata sa Naučnog skupa Pravo i jezik, Kragujevac, str. 273-302
Zvonimir, T. (1989) Neka sporna pitanja mjera bezbjednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana. u: Zbornik radova: Alkoholizam i alkoholisana stanja u forenzičkoj psihijatriji i krivičnom pravu, Sokolac, : 172
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-5847
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman