Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 50, br. 1, str. 87-105
Zahtev za zaštitu zakonitosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaT.Bugarski@pf.uns.as.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak
Autor je u ovom radu pažnju posvetio zahtevu za zaštitu zakonitosti kao vanrednom pravnom leku koji je značajno modifikovan poslednjim Zakonikom o krivičnom postupku (2011). Ovaj vanredni pravni lek predstavlja instrument koji obezbeđuje vladavinu prava u krivičnom postupku i svojevrsnu branu zakonitosti i ustavnosti postupanja i odluka pravosudne vlasti. Kao značajan mehanizam otkanjanja nezakonitosti u krivičnom postupku, pa i nezakonitosti u vezi sa izvođenjem dokaznih radnji, autor je pažnju posvetio analizi pozitivnopravnih rešenja u našem krivičnoprocesnom zakonodavstvu u vezi sa zahtevom za zaštitu zakonitosti i poređenju sa pojedinim uporednopravnim rešenjima. Posebnu pažnju autor je posvetio izvesnim spornim pitanjima u vezi sa ovim vanrednim pravnim lekom, kao i sudskoj praksi.
Reference
*** (2013) Odluka Ustavnog suda IUz-97/2012 od 20.12.2012. Službeni glasnik RS, broj 18
*** (2008) Narodne novine. broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, (dalje u tekstu ZKP) broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2014) Rešenje Vrhovnog Kasacionog suda Kzz. 457/14 od 22. Maja 2014. i obaveštenje Republičkog javnog tužioca KTZ.br. 983/13 od 07. Marta 2014. godine. Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 86, Intermeks, Beograd, http://www.propisionline.com/Practice/Decision/46452
*** (2008/2014) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, broj 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr.zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013,111/2014 - odluka US i 117/2014
*** (2007/2015) Zakon o Ustavnom sudu (član 89. stav 2). Službeni glasnik RS, broj 109/2007, 99/2011, 18/2013 - Odluka US, 103/2015 i 40/2015-dr.zakon
*** (2006) Ustav RS. Službeni glasnik RS, broj 98, Član 3. stav 2
*** (2001-2009) Službeni list SRJ, broj 70/2001 i 68/2002 i Službeni glasnik RS broj 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr.zakon, 49/2007, 20/2009 - dr.zakon i 72/2009
*** (2000) Following judgments of the European Court of Human Rights. Adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers Deputies, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06
*** Konvencija i ljudskim pravima sa izmenama predviđenim Protokolima 11. i 14. i sa Protokolima 1, 4, 6, 7, 12 i 13. str 44, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf
*** Zakon o kazenskem postopku, uradno prečiščeno besedilo (ZKP-UPB8). https://www.uradni-list.si/1/content?id=108445
Brkić, S.S. (2014) Neusklađenost Zakonika o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine sa drugim propisima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 171-187
Bubalović, T. (2011) Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu. Rijeka, str. 268
Council of Europe Committee of Ministers (2000) Recommendation No. R(2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level
Cvetković, B. (2012) Zahtev za zaštitu zakonitosti - praktična primena i sporna pitanja u sudskoj praksi. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 2, str 17
Đurđić, V. (2011) Krivično procesno pravo - posebni deo. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, str. 958
Krapac, D. (2015) Kazneno procesno pravo - institucije. Zagreb, knjiga I
Mcdonald, M. Compliance of legal aid systems with the European convention on human rights in seven EU jurisdictions. p. 28, https://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Report_onLegal_Aid_Justicia.pdf
Pavlica, J., Lutovac, M. (1985) Zakon o krivičnom postupku u praktičnoj primeni. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Petrović, S., Ćetković, P. O vrsti pravnosnažnih odluka protiv kojih se može podnositi zahtev za zaštitu zakonitosti. Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 84, Intermeks, Beograd, http://www.propisionline.com/Practice/Decision/42264
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad, str. 526
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2012) Protecting the right to a fair trial under the European convention on human rights. Strasbourg: Council of Europe
Vukadinović, G. (2014) Načela pravnog sistema. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 25-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10940
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka