Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Posebni upravni postupci
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaZ.Loncar@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: upravni postupak; poseban upravni postupak; opšti upravni postupak; zakon o opštem upravnom postupku
Sažetak
Usled pojave brojnih odstupanja posebnih upravnih postupaka od najvažnijih pravila opšteg upravnog postupka, a koja se nikako ne mogu podvesti pod zahteve specifične prirode rešavanja u pojedinim upravnim oblastima, od posebnog značaja je što je novim Zakonom o opštem upravnom postupku propisana, ne više samo obaveza saglasnosti pravila posebnih postupaka sa osnovnim načelima opšteg upravnog postupka, već i zabrana smanjivanja nivoa zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i obaveza na usalgašavanje svih posebnih postupaka sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.
Reference
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 108
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona. Službeni glasnik RS, br. 108
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 108
*** (2010-2016) Carinski zakon - CZ. Službeni glasnik RS, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2002/2016) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - ZPPPA. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 i 108/16
*** (1989/2004) Zakon o pravima boraca, vojih invalida i članova njihovih porodica. Službeni glasnik SRS, br. 54/89 i Službeni glasnik RS , br. 137/2004
*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 24
*** (2003/20014) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 4/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014
*** (2006/2014) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014
*** (2009/2015) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 i 84/2015
*** (2004) Zakon o elektronskom potpisu. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004/2012) Zakon o fiskalnim kasama. Službeni glasnik RS, br. 135/2004 i 93/2012
*** (2015) Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Službeni glasnik RS, br. 14
*** (2005/2011) Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Službeni glasnik RS, br. 85/2005 i 31/2011
*** (2006/2014) Zakon o investicionim fondovima. Službeni glasnik RS, br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014
*** (2001/2016) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 i 5/16
*** (2009/2013) Zakon o žigovima. Službeni glasnik RS, br. 104/2009 i 10/2013
*** (2010) Zakon o oznakama geografskog porekla. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku - ZUP. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2011) Zakon o patentima. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2006) Zakon o javnim skijalištima. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2010/2014) Zakon o elektronskim komunikacijama. Službeni glasnik RS, br. 44/2010, 60/2013 i 62/2014
*** (2009/2014) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, 2/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 i 145/2014
*** (2009/2015) Zakon o državnom premeru i katastru. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 i 96/2015
*** (1995/2015) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015
*** (2016) Zakon o metrologiji. Službeni glasnik RS, br. 15
*** (2011/2016) Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala. Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 15/2016
*** (2006) Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98, čl. 15
*** (2005/2010) Zakon o komorama zdravstvenih radnika. Službeni glasnik RS, br. 107/2005 i 99/2010
*** (1956/1994) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 52/1956), ( Službeni list SFRJ , br. 4/1977), ( Službeni list SFRJ , br. 11/1978), ( Službeni list SFRJ , br. 9/1986), ( Službeni list SRJ , br. 24/1994)
*** (2005/2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014
*** (2005/2010) Zakon o državnoj revizorskoj instituciji. Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010
*** (2003/2011) Zakon o finansijskom lizingu. Službeni glasnik RS, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011
*** (2003/2015) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015
*** (2016) Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, br. 21
*** (2014/2016) Zakon o javnom informisanju i medijama. Službeni glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016
*** (2014/2016) Zakon o javnim medijskim servisima. Službeni glasnik RS, br. 83/2014, 103/2015 i 108/2016
*** (2014/2016) Zakon o elektronskim medijima. Službeni glasnik RS, br. 83/2014 i 6/2016
*** (2011/2015) Zakon o pomorskoj plovidbi. Službeni gllasnik RS, br. 87/2011, 104/2013 i 18/2015
*** (2010/2015) Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Službeni glasnik RS, br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015
*** (2013/2015) Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice. Službeni glasnik RS, br. 104/2013, 66/2015 i 92/2015
*** (2013/2015) Zakon o železnici. Službeni glasnik RS, br. 45/2013 i 91/2015
*** (2015) Zakon o drumskom saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 68
*** (2004/2015) Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Službeni glasnik RS, br, 84/2004, 104/2009 i 89/2015
*** (1956) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 52
*** (2016) Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 82
*** (2007-2013) Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade. Službeni glasnik RS, br. 81/2007, 69/2008, 98/2012 i 87/2013
*** (1997/2010) Zakon o opštem upravnom postupku donet 1996. godine. Službeni list SRJ, broj 33/1997, 31/2001 i Službeni glasnik RS , br. 30/2010
Dimitrijević, P. Reforma upravnog postupka. u: Vladavina prava i pravna država u regionu, međunarodni naučni skup, 26. oktobar 2013, Istočno Sarajevo, Zbornik radova, 189-199
Lilić, S. (2013) Kontroverze u vezi sa novom radnom verzijom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku Srbije (u kontekstu evropskih integracija). u: Zbornik radova Perspektive implementacije evropskih standarda u upravnom sistemu Srbije, Beograd: Pravni fakultet, 11-27
Lončar, Z. (2013) O Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, 35, 425-444
Lončar, Z. (2013) Neka pitanja reforme upravno-procesnog zakonodavstva. Pravni život, 10, 319-333
Lončar, Z. (2016) Evropski pravni standardi i upravni postupak u Srbiji. u: Zbornik Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, D. Vučetić (2014) 181-183, 461-478
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milkov, D. (2016) Upravno pravo II - Upravna delatnost. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Milkov, D. (2012) Reforme upravno-procesnog zakonodavstva u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 33-43
Milkov, D.L. (2015) Inspection control and the environmental protection. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 4, str. 1441-1458
Milovanović, D., Vasiljević, D. (2011) U susret novim zakonskim rešenjima u upravnom postupku Republike Srbije. u: Razvojne tendencije u upravnom zakonodavstvu, Međunarodni naučni skup, Ohrid, Zbornik radova, 69-80
Milovanović, D. (2015) Vuk Cucić, Nova rešenja Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne uprave u Srbiji. Pravni život, 10, 95-110
Pljakić, L. (2016) Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 237-250
Tomić, Z. (2015) Opšte upravno pravo. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta, 269
Tomić, Z.R., Bačić, V. (2016) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku - sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Službeni list SRJ
Vasiljević, D. (2016) Koncept vanrednih pravnih sredstava po novom Zakonu o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 215-223
Vučetić, D. (2014) Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 175-186
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-13080
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Odlučivanje u upravnom postupku
Lončar Zoran J.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku
Lončar Zoran J.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Ponavljanje upravnog postupka
Lončar Zoran J.

prikaži sve [43]