Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 11, br. 2, str. 323-342
Fenomenologija prevare u imovinskim deliktima u Republici Srbiji
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresabiljanazemljak79@gmail.com
Sažetak
U radu se ukazuje na opasnosti od imovinskih delikata, a naročito na prevaru koja zauzima značajno mesto u broju izvršenih krivičnih dela iz oblasti imovinskih delikata. Iz istraživanja se uočava negativna korelacija odnosa onoga što se u teoriji zove otkrivanje, progon i presuđenje počinilaca delikta prevare. Broj otkrivenih delikata prevare od strane organa otkrivanja, u izrazitoj negativnoj korelaciji je u odnosu da broj optuženja koja se podižu na osnovu podnetih prijava za izvršenje krivičnog dela.
Reference
*** (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72 i br.101
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, 85/2005, 88/2005- ispr., 107/2005- ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012
Aleksić, Ž.L. (1987) Kriminalistika. Beograd: Savremena administracija
Bayer, V. (1972) Uporedna studija o nekim vrstama imovinskog kriminaliteta u Jugoslaviji, Austriji i Poljskoj. Ljubljana: Pravna fakulteta
Bošković, M. (2011) Kriminologija. Beograd
Bošković, M.V. (1990) Materijalni dokazi u kriminalističkoj obradi. Beograd: Nova prosveta
Carić, A. (1973) Motivi kazniva dejanja. Revija za kriminalistiko in Kriminologijo, Ljubljana, 1
Čubinski, M.P. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije od 27. januara 1929. god. - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Ignjatović, Đ. (2007) Kriminologija. Beograd
Jasić, S. (1968) Zakoni starog i srednjeg vijeka. Beograd
Jovašević, D. (1995) Stanje i problemi krivičnog zakonodavstva u SR Jugoslaviji. Zbornik radova Policijske Akademije, Belgrade, 1(1): 21-34
Jovašević, D. (1995) Savremene društvene promene i krivično zakonodavstvo. Izbor sudske prakse, Beograd, br. 9, str. 5
Konstantinović-Vilić, S.D., Nikolić-Ristanović, V.Ž. (2003) Kriminologija. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Krivokapić, V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd
Meško, G. (2004) Uvod v kriminologija. Ljubljana
Meško, G. (2005) Prepričavanje kriminaliteta - teorija, praksa i dileme. Ljubljana
Mihajlovski, A. (1971) O pojmu, elementima i karakteristikama krivičnog dela. u: Sistem kaznenih delikata, Beograd
Milanović, V. (1985) Povrat u krivičnom pravu. Niš
Milutinović, M. (1988) Kriminologija. Beograd
Mujanović, E., Datzer, D., Budimlić, M. (2012) Imovinski kriminalitet u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim statistikama. Kriminološke teme, 1-2
Radovanović, M. (1956) Neka pitanja o pojmu koristi u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3
Reskušić, J.I. (2007) Krađa u rimskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2
Simić-Jekić, Z.M. (1968) Određivanje koristoljublja u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, br. 4
Stajić, L. (2012) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stojanović, Z., Perić, O. (2009) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Vujović, I. (2009) Prevara u savremenom ugovornom pravu. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Žarković, M., Banović, B., Stupar, L., Ivanović, V. (1999) Kriminalistika - priručnik. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1402323Z
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka