Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2012, br. 47, str. 17-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2013
doi: 10.5937/gads1247017U
Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji
Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Stomatologija, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Cilj našeg istraživanja je bio da se pronađe koeficijent korelacije između meziodistalnih promera stalnih donjih sekutića i stalnog očnjaka i premolara za svaki kvadrant, da se formuliše jednačina za predviđanje sume očnjaka i premolara zasnovana na sumi donjih stalnih sekutića za populaciju Republike Srpske, kao i da se rezultati uporede sa vrednostima predviđenim Moyers-ovom i Tanaka-Johnston-ovom analizom i utvrdi polni dimorfizam u veličini zuba. Analizirali smo 100 (50 muških i 50 ženskih) osoba sa stalnom denticijom i okluzalnim odnosima u I klasi. Merene su meziodistalne širine donjih centralnih sekutića, gornjih i donjih očnjaka i premolara pomoću nonijusa sa preciznošću 0,1 mm. Rezultati pokazuju da kod svih grupa zuba postoji značajna razlika (p<0,001) između meziodistalnih promera kod muških i ženskih ispitanika. Formulisane su jednačine linearne regresije za gornju vilicu (ženski pol y=0,5276x+9,9756 i muški pol y=0,5927x+8,986) i za donju vilicu (ženski pol y=0,489x+10,215 i muški pol y=0,633x+7,5636). Zaključili smo da se vrednosti predviđene Moyers-ovom i Tanaka-Johston-ovom analizom ne podudaraju sa vrednostima za Republiku Srpsku, ali da se klinički mogu primenjivati, sa oprezom kod ženskih osoba.

Ključne reči

Moyers-ova analiza; Tanaka Johnston-ova analiza; mešovita denticija

Reference

Abu, A.E.S.J., Qudeimat, M.A. (2006) Mixed dentition space analysis in a Jordanian population: Comparison of two methods. International journal of paediatric dentistry, 16(2): 104-10
Diagne, F., Diop-Ba, K., Ngom, P.I., Mbowc, K. (2002) Mixed dentition analysis in a Senegalese population: Elaboration of prediction tables. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 124(2); 178-183
Durgekar, S.G., Naik, V. (2009) Evaluation of Moyers mixed dentition analysis in school children. Indian journal of dental research, 20(1): 26-30
Flores-Mir, C., Bernabe, E., Camus, C., Carhuayo, M.A., Major, P.W. (2003) Prediction of mesiodistal canine and premolar tooth width in a sample of Peruvian adolescents. Orthodontics and Craniofacial Research, 6(3): 173-176
Jaiswal, A.K., Paudel, K.R., Shrestha, S.L., Jaiswal, S. (2009) Prediction of space available for unerupted permanent canine and premolars in a Nepalese population. Journal of orthodontics, 36(4): 253-9
Jakšić, N., Šćepan, I., Glišić, B. (2000) Ortodontska dijagnostika - praktikum za osnovne studije. Beograd: autori
Jaroontham, J., Godfrey, K. (2000) Mixed dentition space analysis in a Thai population. European journal of orthodontics, 22(2): 127-34
Lee, S., Jacobson, B.N., Chwa, K.H., Jacobson, R.S. (1998) Mixed dentition analysis for Asian-Americans. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 113(3): 293-9
Meibodi, S.E., Meybodi, A.R.F., Rahebi, S., Eslamian, L. (2009) The lower incisors as a predictor for the size of unerupted canine and premolars in the Iranian ethnicity. Orthodontic Waves, 68(3): 112-115
Moyers, R.E. (1988) Handbook of orthodontics. Chicago: Year Book Medical Publishers
Philip, N.I., Prabhakar, M., Arora, D., Chopra, S. (2010) Applicability of the Moyers mixed dentition probability tables and new prediction aids for a contemporary population in India. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics, 138(3): 339-45
Proffit, W.R., Fields, H.W., Sarver, D.M. (2007) Contemporary orthodontics. St. Louis, Mo: Mosby Year Book, 4 ed
Tahere, N.H., Majid, S., Fateme, M., Kharazi, F., Javad, M. (2007) Predicting the size of unerupted canines and premolars of the maxillary and mandibular quadrants in an Iranian population. Journal of Clinical Paediatric Dentistry, 32(1); 43-47
Tanaka, M.M., Johnston, L.E. (1974) The prediction of the size of unerupted canines and premolars in a contemporary orthodontic population. J Am Dent Assoc, 88(4): 798-801