Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 6, br. 1, str. 110-125
Diverzioni koncept postupanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela - opšta razmatranja i osvrt na Srbiju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresamilica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju (MPNTR - 179044)

Sažetak
Poslednjih decenija jedna od ključnih tendencija u oblasti reagovanja na maloletnički kriminalitet odnosi se na traženje alternativa za standardni krivični postupak. Stoga je cilj ovog rada da se predstave osnovni elementi diverzionog koncepta postupanja prema maloletnim prestupnicima, uz osvrt na aktuelne prilike u Srbiji. Autorka je predstavila dominantne ideje i teorijske koncepcije na kojima počiva diverziono postupanje, te ukazala na međunarodne dokumente iz oblasti maloletničkog prestupništva koji se odnose na ovu problematiku, kao i na određene primere iz uporednog prava. Centralni deo rada je posvećen praksi u primeni vaspitnih naloga u Srbiji. Autorka je nastojala da ukratko prikaže strukturu i tendencije u primeni vaspitnih naloga, te ključne probleme koji odlikuju ovu oblast u Srbiji. Rad se završava određenim preporukama za unapređenje prakse u našoj zemlji.
Reference
Banović, B., Joksić, I. (2011) Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - zakonodavstvo i praksa. Teme, vol. 35, br. 2, str. 345-364
Bernburg, J., Crohn, M., Rivera, C. (2006) Official Labeling, Criminal Embeddedness, and Subsequent Delinquency: A Longitudinal Test of Labeling Theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43(1): 67-88
Đerić, I., Studen, R. (2006) Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 456-471
Đurđić, V.D. (2011) Diskreciono gonjenje maloletnih učinilaca krivičnih dela. Teme, vol. 35, br. 2, str. 403-420
Joksić, I. (2010) Specifičnosti diverzionih programa u Sjedinjenim Američkim Državama. Strani pravni život, br. 1, str. 169-181
Junger-Tas, J., Dunkel, F. (2009) Reforming Juvenile Justice. New York: Springer
Moffitt, T.E. (1993) Adolescence limited and life course persistent antisocial behavior: A development taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701
Potter, R.H., Kakar, S. (2002) The Diversion Decision-Making Process from the Juvenile Court Practitioners' Perspective: Results of a Survey. Journal of Contemporary Criminal Justice, 18(1): 20-36
Radulović, Lj. (1999) Kriminalna politika. Beograd: Pravni fakultet
Radulović, L. (2008) Vaspitni nalozi kao posebne mere reagovanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela - svrha, vrste i izbor. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 46, br. 1, str. 27-41
Rojek, D.G., Erickson, M.L. (1981) Reforming the Juvenile Justice System: The Diversion of Status Offenders. Law & Society Review, 16(2): 241
Satarić, N., Obradović, D. (2011) Analiza praksi primene vaspitnih naloga i posebnih obaveza u Srbiji. Beograd: Amity
Soković, S. (2011) Kriterijumi izbora vaspitne mere za maloletne prestupnike. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 49, br. 2-3, str. 115-129
Stanković, S., Arsić, N. (2011) Sociološko-pravni osvrt na neke probleme u reformi sistema socijalne zaštite. Socijalna misao, vol. 18, br. 3, str. 181-190
Stevanović, I. (2006) Nova zakonska rešenja o maloletnicima - značaj alternativa institucionalnom tretmanu (u svetlu reintegracije izvršilaca i osnaživanja žrtava). Temida, vol. 9, br. 1, str. 61-66
Škulić, M.Z. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M., Čolović, V., ur. (2011) Uvod u pravo Nemačke. Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni fakultet
Wilson, H., Robert, H. (2012) The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. Criminal Justice and Behavior, 40(5): 497-518
Winterdyk, J., ur. (2001) Juvenile Justice Systems: International Perspectives. Toronto: Canadinan Scholars' Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7621
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka