Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Singidunum Journal of Applied Sciences
2012, vol. 9, br. 1, str. 29-41
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/sjas1201029G


Značaj marketing miksa u visokoobrazovnim institucijama
Univerzitet Singidunum, Beograd, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

e-adresa: jgajic@singidunum.ac.rs

Sažetak

Razumevanje faktora i okolnosti koji kreiraju tržišnu atmosferu je primarni cilj savremeno orijentisane visokoobrazovne institucije, kako bi uskladila ponudu sa aktuelnom tražnjom i definisala odgovarajuću marketing strategiju. Proces formulisanja strategije visokoobrazovnih institucija, pored sagledavanja postojećih usluga, predstavlja i identifikovanje novih mogućnosti, analizu i pozicioniranje prema relevantnoj konkurenciji i sl. Potreba za promenom marketing strategije, odnosno tržišnog restrukturiranja visokoobrazovne institucije javlja se kao prirodna posledica pulsiranja sistema privređivanja koja je zasnovana na dinamici tržišnih potreba i konkurencije. Kontinuirano praćenje i usklađivanje savremenih dostignuća sa potrebama ciljnog tržišta utiču na ukupnu percepciju kvaliteta usluge i na satisfakciju korisnika. Shodno tome, izbor marketing strategije podrazumeva definisanje najboljih načina ostvarivanja ciljeva, imajući u vidu da marketing kao poslovna funkcija treba da doprinese poboljšanju upravljačkih procesa obrazovne institucije, orijentisane ka tržištu, odnosno usklađivanjem nastavnih programa sa potrebama ciljnih grupa i tržišta rada. Reforma obrazovanja u Srbiji inicirala je sve obrazovne institucije (privatne ali i državne) da tržišno orijentišu svoje poslovne aktivnosti, s obzirom na nedovoljnu i neadekvatnu dosadašnju primenu marketinga i marketing instrumenata. Pomoću različitih kombinacija instrumenata marketing miksa mogu se ostvariti komparativne prednosti na tržištu obrazovanja. Osnovna uloga marketing strategije je da kombinuje kompetentnosti i druge strategije obrazovne institucije, usklađuje izazove i ograničenja iz okruženja i pronalazi najbolje načine za ostvarivanje misije i vizije.

Ključne reči

Reference

Bruhn, M., Georgi, D. (2006) Services Marketing - managing the service value chain. Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall
Canterbury, R.M. (1999) Higher education marketing: A challenge. Journal of College Admission, 165 (3): 22-30
Djordjević-Boljanović, J. (2008) Organizaciona kultura kao faktor uticaja na efektivnost programa menadžmenta znanja (knowledge management). Singidunum revija, 5(2): 163-171
Dobrijević, G. (2011) Poslovno komuniciranje i pregovaranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Gajić, J. (2010) Marketing strategija u visokom obrazovanju. Beograd: Singidunum, doktorska disertacija
Jurkowitsch, S., Vignali, C., Kaufmann, H.R. (2006) A student satisfaction model for Austrian higher education providers considering aspects of marketing communications. Innovative Marketing, Volume 2, Issue 3, Special Edition on Consumer Satisfaction: Global Perspective
Kostadinovic, D. (2007) Uloga i značaj kvaliteta u oblasti obrazovanja. Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 7-8, str. 599-612
Kotler, P., Keller, K.L. (2009) Marketing management. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall
Kotler, P., Fox, K.F.A. (1995) Strategic marketing for educational institutions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Maringe, F., Gibbs (2009) Marketing higher education: Theory and practice. England: McGraw-Hill
Maringe, F. (2005) Interrogating the crisis in higher education marketing: The CORD model. International Journal of Educational Management, 19(7): 564-578
Milosavljević, M., Todorović, J. (2001) Marketing strategija. Belgrade: Faculty of Economy
Senić, R.V., Senić, V. (2008) Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Simeunovic, Ž. (2004) Interesantnost i atraktivnost nastave kao nastavni princip. Pedagogija, 59(2): 59-67
Smart, J.C. (2004) Higher education - handbook of theory and research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Vilijams, Č. (2011) Principi menadžmenta. Beograd: Data status
Vilkoks, D.L., Kameron, G.T., Olt, F.H., Ejdži, V.K. (2005) Odnosi sa javnošću. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2006) Services Marketing - integrating customer focus across the firm. New York: McGraw-Hill
Živković, R. (2011) Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum