Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 6, str. 1-20
Faktori zadovoljstva posjetilaca Nacionalnog parka 'Skadarsko jezero' - Crna Gora u marketing planiranju održivog turizma
Univerzitet 'Mediteran' Fakultet za turizam MTS 'Montenegro Tourism School', Bar, Crna Gora

e-adresadarko.lacmanovic@unimediteran.net
Ključne reči: turističko zadovoljstvo; marketing menadžment; održivi turizam
Sažetak
Nivo zadovoljstva turističkih potrošača predstavlja važno pitanje u marketing menadžmentu turističke destinacije u teoretskom i praktičnom smislu. Brojna istraživanja su usmjerena ispitivanju faktora zadovoljstva turista u kontekstu marketinga turističke destinacije. Posebno je značajno razmatrati određena pitanja u vezi marketiranja održivog turizma i faktora zadovoljstva turističkih potrošača u tom procesu. Predmet istraživanja ovog rada je utvrđivanje postojanja bitnih razlika u faktorima zadovoljstva pojedinih grupa posjetilaca koji mogu uticati na marketing planiranje različitih vidova ponude održivog turizma u zoni Nacionalnog parka 'Skadarsko jezero' (Crna Gora). Ispitivani su: percipirani značaj elemenata turističke destinacije kao faktora zadovoljstva, značaj ljudskog faktora i dostupnosti informacija za nivo ukupnog zadovoljstva, uticaj starosne dobi, pola i načina organizovanja posjete na percepciju zadovoljstva u vezi opšte i pojedinačne ponude u turističkoj destinaciji. Istraživanje je realizovano anketnom metodom na uzorku od 55 posjetioca sistemom zatvorenih pitanja. Razmatranjem rezultata istraživanja može se ponuditi više zapažanja od značaja za marketing planiranje ponude održivog turizma područja kao što je NP 'Skadarsko jezero', posebno u pogledu situacione analize, marketing strategija, aktivnosti marketing miksa i kontrole marketing plana. Marketing planiranje ponuda održivog turizma mora biti zasnovano na poželjnom odnosu između ispunjavanja potreba turističkih potrošača i uvažavanja ograničenja turističkog razvoja u zaštićenim zonama. Ključno pitanje je odabrati institucionalni pristup koji osigurava sveobuhvatno marketing planiranje.
Reference
Alegre, J., Garau, J. (2010) Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of Tourism Research, 37(1): 52-73
Bowen, D. (2002) Research through Participant Observation in Tourism: A Creative Solution to the Measurement of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction (CS/D) among Tourists. Journal of Travel Research, 41(1): 4-14
Bowen, D., Clarke, J. (2002) Reflections on tourist satisfaction research: Past, present and future. Journal of Vacation Marketing, 8(4): 297-308
Bowen, D. (2001) Research on tourist satisfaction and dissatisfaction: Overcoming the limitations of a positivist and quantitative approach. Journal of Vacation Marketing, 7(1): 31-40
Cadotte, E.R., Turgeon, N. (1988) Dissatisfiers and satisfiers: Suggestions for consumer complaints and compliments. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 1, str. 74-79
Hasegawa, H. (2010) Analyzing tourists' satisfaction: A multivariate ordered probity approach. Tourism Management, 31, str. 86-97
Huang, J., Hsu, C.H.C. (2010) The Impact of Customer-to-Customer Interaction on Cruise Experience and Vacation Satisfaction. Journal of Travel Research, 49(1): 79-92
Jui, C.C. (2008) Tourists' Satisfaction Judgments: An Investigation of Emotion, Equity, and Attribution. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1): 108-134
Kano, N. (1984) Attractive quality and must-be quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1 (4), str. 39-48
Magnini, V.P., Karande, K. (2010) An Experimental Investigation Into the Use of Written Smell References in Ecotourism Advertisements. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(3): 279-293
McMullan, R., o'Neill Martin (2010) Towards a valid and reliable measure of visitor satisfaction. Journal of Vacation Marketing, 16(1): 29-44
Namasivayam, K., Mount, D.J. (2006) A Field Investigation of the Mediating Effects of Perceived Fairness on the Relationship between Perceived Control and Consumer Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(4): 494-506
Neal, J.D., Gursoy, D. (2008) A Multifaceted Analysis of Tourism Satisfaction. Journal of Travel Research, 47(1): 53-62
Pearce, L.P., Packer, J. (2013) Minds on the move: New links form Psychology to tourism. Annals of Tourism Research, 40, str. 386-411
Radović, M., i dr. (2015) Vidovi održivog turizma u NP Skadarsko jezero - u funkciji privrednog aktiviranja privrednih i kulturnih resursa, studija u pripremi. Bar: Univerzitet Mediteran - Fakultet za turizam, anketa posjetilaca u okviru studije
Songshan, H., Hsu, C.H.C., Chan, A. (2010) Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: a Study of the Package Tours in Shanghai. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(1): 3-33
Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. (1985) Problems and Strategies in Services Marketing. Journal of Marketing, 49(2): 33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1406001L
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.