Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 12, br. 3, str. 46-53
Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje
Ključne reči: korporativno upravljanje; sistem internih kontrola; integrisani pristup upravljanja rizicima; compliance
Sažetak
Kako bi poslovanje društava za osiguranje odražavalo složenosti, obim, profi l i stepen rizika kojima su izložena, društva za osiguranje, odnosno njihovi vlasnici, trebalo bi da organizuju korporativno upravljanje na način koji neće imati negativan uticaj na sveobuhvatnu izloženost riziku i profi l rizika u dužem roku, kao i na način koji neće sprečiti, niti otežati ostvarivanje poslovnih ciljeva, strategije poslovanja i operativnih planova. Predmet istraživanja ovog rada su osnovni postulati korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje, te pravni aspekti sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, kao integralnog dela korporpativnog upravljanja, sa posebnim osvrtom na kontrolu usklađenosti poslovanja (engl. Compliance). Autor ističe značaj kreiranja i promovisanja korporativne kulture koja se zasniva na odgovornosti uprave i svakog zaposlenog za ostvarivanje dobrih poslovnih performansi i istovremeno obezbeđivanje zaštite interesa svih stejkholdera u društvu za osiguranje na duži rok. Pored analize zakona i drugih propisa, kao i autonomne regulative u oblasti korporativnog upravljanja, sistema internih kontrola i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje saglasno pravu Republike Srbije, autor daje i uporedno-pravni prikaz rešenja komunitarnog prava - prava Evropske unije, koje bi trebalo da obezbedi regulatorni okvir za zaštitu svih učesnika na tržištu osiguranja uz poštovanje osnovnih etičkih principa.
Reference
*** (2003) White paper - preporuke o korporativnom upravljanju u jugoistočnoj Evropi - Pakt stabilnosti - Sporazum jugoistočne Evrope za reforme, investicije, integritet i rast. Prizma, 9, Prevod
*** (2009/2012) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/2009, 99/2011 i 119/2012
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99
*** (2009) Directive 2009/138/EC of the European parliament and of the council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of
*** (2007) Odluka o sistemu internih kontrola i upravljanju rizicima u poslovanju društva za osiguranje. Službeni glasnik RS, br. 12
Hasenohrl, M. (2009) Upravljanje šansama u krizi, upravljanje rizikom I prihodom u društvima za osiguranje. Revija za pravo osiguranja, 4(3-4): 56-62
IAIS, OECD (2009) Issues paper on corporate governance. http://www.oecd.org/finance/insurance/46036825.pdf
International Association of Insurance Supervisors (2012) Insurance core principles, standards, guidance and assessment methodology, 1 October 2011 as amended 12 October 2012. www.iaisweb.org
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (1999) Investor Protection: Origins, Consequences, Reform. Cambridge: World Bank
Labudović-Stanković, J. (2011) Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja. Revija za pravo osiguranja, (3): 9-16
Lester, R., Reichardt, O. (2009) Insurance governance and risk management. siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/primer11_Insurance_governance_Risk_management.pdf
OECD (2011) OECD guidelines on insurer governance. OECD Publishing, dostupno na: www.oecd.org/dataoecd/. 12. 9. 2013
Peer, H. (2010) Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU Solventnost II). Revija za pravo osiguranja, (2): 17-22
Stojković, Lj. (2013) Korprativno upravljanje u akcionarskom društvu za osiguranje-uporedno pravni aspekti. u: Marano P., Jovanović S., Labudović Stanković J. [ur.] Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 184-197
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/erpo1303046S
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka