Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Uredništvo

Glavni urednik:Irena Pejić, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Niš

Irena Pejić je redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu, doktorirala u Javnopravnoj naučnoj oblasti. Drži predavanja na predmetima Ustavno pravo, Parlamentarno pravo. Ljudska prava i Ustavno sudstvo. Objavila je pet monografskih publikacija i preko 70 naučnih članaka. Urednik je naučnog časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu od 2013. godine.

Članovi:
 • Željko Bartulović, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • Martin Belov, redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet "Kliment Ohridski" u Sofiji, Bugarska
 • Serjogin Andrej Viktorović, docent Pravnog fakulteta Južnog federalnog univerziteta, Rostov na Donu, Ruska Federacija
 • Spyridon Vrelis, profesor emeritus, Pravni fakultet, Univerzitet u Atini
 • Michael Geistlinger, profesor Univerziteta, Salcburg, Austrija
 • Sašo Georgijevski, redovni profesor Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" u Skoplju, Republika Severna Makedonija
 • Vesna Knežević Predić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu
 • Dr Marina Dimitrijević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Dr Vladimir Đurić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • Dr Gordana Ilić-Popov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Dr Mustafa Yasan, docent Pravnog fakulteta, Univerzitet "Sakarya", Turska
 • Dr Todor Kalamatijev, redovni profesor Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" u Skoplju, Republika Severna Makedonija
 • Miroslav Lazić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Zlatan Meškić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina
 • Dušica Miladinović-Stefanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Hajrija Mujović, naučnik savetnik Instituta društvenih nauka u Beogradu
 • Dragan Nikolić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Dušan Nikolić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 • Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Nevena Petrušić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Darko Radić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Željko Radić, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska
 • Nebojša Raičević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Darko Simović, redovni profesor Kriminalističko-policijskog Univerziteta u Beogradu
 • Dragoljub Todić, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • Dimitrije Ćeranić, docent Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Sanja Ćopić, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
Recenzenti:
 • Prof. dr Aleksandra Jovanović, Redovni profesor, Pravni fakultet u Beogradu
 • Doc. dr Dr Aleksandar Mojašević, Docent, Pravni fakultet u Nišu
 • Prof. dr Aleksandar Ćirić, Redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu
 • Prof. dr Aleksandar Petrović, Redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu (u penziji)
 • Prof. dr Bora Petrović, Redovni profesor, Pravni fakultet u Sarajevu
 • Doc. dr Bojan Bojanić, Docent, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Prof. dr Vladan Mihajlović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Prof. dr Vesna Knežević Predić, Redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd
 • Doc. dr Vladimir Marjanski, Docent, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Vojislav Đurđić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Vuk Radović, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Beograd
 • Dr Vuk Cucić, Asistent, Pravni fakultet, Beograd
 • Prof. dr Goce Naumovski, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Iustinian Prvi, Skoplje
 • Prof. dr Goran Marković, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Sarajevo
 • Prof. dr Goran Obradović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Gordana Ilić Popov, Redovni profesor, Pravni fakultet, Beograd
 • Prof. dr Dejan Vučetić, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dejan Janićijević, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragan Jovašević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragan Nikolić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragan Stojanović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragan Čorbić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragana Radenković-Jocić, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Prof. dr Dušanka Jovović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica
 • Doc dr Dušica Miladinović-Stefanović, Docent, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Dragiša Drakić, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Danijela Gavrilović, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Niš
 • Prof. dr Đorđe Nikolić, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Doc. dr Emir Ćorović, Docent Departmana za pravne nauke, Državni univerzitet, Novi Pazar
 • Prof. dr Zoran Radivojević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Zoran Miladinović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Kragujevac
 • Prof. dr Zoran Ćirić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Zoran Lončar, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Aleksandar Molnar, Redovni Profesor, Filozofski fakultet, Beograd
 • Doc dr Ivana Simonović, Docent, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Igor Vuković, Vanredni profesor, pravni fakultet, Beograd
 • Prof. dr Ilija Babić, Redovni profesor, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet EDUKONS, Novi Sad
 • Prof. dr Irena Pejić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Doc. dr Ivan Kьosev, Docent, Pravnog fakulteta Univerzitets „St. Kliment Ohridski“, Sofija, Bugarska
 • Prof. dr Jasmina Labudović-Stanković, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Kragujevac
 • Prof. dr Jadranka Đurović-Todorović, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Prof. dr Ljubica Nikolić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Doc. dr Maja Nastić, Docent, Prafni fakultet, Niš
 • Dr Marija Đorić, Naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Prof. dr Marijana Pajvančić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad (u penziji)
 • Dr Marko Antevski, Viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Prof. dr Marko Đurđević, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Beograd
 • Prof. dr Milena Jovanović Zatilla, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Miodrag Simović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Banja Luka
 • Prof. dr Miomira Kostić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Mirko Živković, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Miroslav Lazić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Doc. dr Mihajlo Cvetković, Docent, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Marina Đorđević, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Prof. dr Mileva Anđelković, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Doc. dr Mustafa Yasan, Docent, Pravni fakultet, Univerzitet Sakarya, Turska
 • Prof. dr Milan Petrović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš (u penziji)
 • Prof. dr Nataša Stojanović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Nebojša Raičević, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Nebojša Ranđelović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Nebojša Šarkić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Nevena Petrušić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Nenad Đurđević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Beograd
 • Doc. dr Novak Krstić, Docent, Pravni fakultet, Niš
 • Dr Natalija Žunić, Asistent, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Predrag Dimitrijević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Predrag Cvetković, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Renata Deskoska, Redovni profesor, Pravni fakultet Iustinian Prvi, Skoplje
 • Doc. dr Radmila Veličković Radovanović, Docent, Medicinski fakultet, Niš
 • Prof. dr Sanja Đajić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Saša Knežević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Slaviša Kovačević, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Slaviša Orlović, Redovni profesor, Fakultet Političkih nauka, Beograd
 • Prof. dr Slobodan Orlović, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Srđan Golubović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Niš
 • Prof dr Srđan Marinković, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Prof. dr Srđan Milašinović, Redovni profesor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 • Prof. dr Suzana Rajić, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Suzana Stefanović, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Doc. dr Sanja Marjanović, Docent, Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Senad Jašarević, Redovni profesor, Pravni fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, Redovni profesor Pravni fakultet, Niš
 • Prof. dr Sreten Jugović, Redovni profesor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 • Prof. dr Straško Stojanoviski, Vanredni profesor Pravni fakultet, Univerzitet Goce Delčev, Štip Makedonija
 • Prof. dr Tamara Milenković Kerković, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Niš
 • Prof. dr Tanja Karakamiševa, Redovni profesor, Pravni fakultet Iustinian Prvi, Skoplje, Makedonija
 • Prof. dr Tina Pržeska, Vanredni profesor, Pravni fakultet Iustinian Prvi, Skoplje, Makedonija
 • Dr Stefan Purner, Šef odeljenja nemačke Fondacije za međunarodnu saradnju (IRZ)