Acta herbologica - Uredništvo

Glavni urednik:Sava Vrbničanin ORCID, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija

Sava Vrbničanin je redovni profesor Herbologije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta Beogradu. Bavi se proučavanjem: diverziteta i  invazivnih korova, interakcijom usev-korov, populacionom dinamikom korova, rezistentnošću na herbicide, integralnog suzbijanja korova. Objavila je preko 190 radova u celini (preko 50 u časopisima sa SCI indeksom), nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama.  Bila je mentor 11 doktorskih disertacija. Ima uspešnu saradnju sa istraživačima iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, SAD, Turske itd. Učestvovala je/bila rukovodilac projekata: bilateralni, nacionalni, EU FP7 REGPOT,  COST, TEMPUS, ERASMUS+.

Članovi:
 • Sava Vrbničanin, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Ljiljana Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Zora Dajić Stevanović, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Maja Šćepanović, Univerzitet u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Stevan Knežević, Univerzitet u Nebrasci, Linkoln, SAD
 • Snežana Jarić, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" Beograd, Srbija
 • Siniša Jocić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Zlatan Kovačević, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Željko Dolijanović, Univerzite u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Milena Simić, Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd-Zemun, Srbija
 • Vladan Jovanović, Institut za pesticide i zaštitu šivotne sredine, Beograd, Srbija
 • Andrej Simončič, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Ahmet Uludag, Čanakale Univerzitet - Poljoprivredni fakultet, Turska
 • Dragana Marisavljević, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
 • Mario Lešnik, Univerzitet u Mariboru, Poljoprivredni fakultet, Slovenija
 • Zvonko Pacanoski, Univerzitet St. Ćirilo i Metodije, Fakultet za poljoprivredu i hranu, Skoplje, Severna Makedonija
 • Slobodan Milenković, Megatrend Univerzitet, Fakultet za biofarmingltet ekološke poljoprivrede, Srbija
 • Filip Vranješ, Eurofins Agroscience Regulatory, Niefern, Germany
 • Darko Stojićević, Akademija tehničkih strukovnoij studija Beograd, Odsek primenjene inženjerske nauke, Požarevac, Srbija
Recenzenti:
 • Steva Lević, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Danijela Purić Mladenović, Univerzitet u Torontu John H. Daniels, Fakultet za pejzažnu arhitekturu i dizajn, Toronto, Kanada
 • Svetlana Aćić, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Bojan Konstantinović, Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Ljiljana Radivojević, Institut za pesticide i zaštitu šivotne sredine, Beograd, Srbija
 • Danijela Šikuljak, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
 • Maja Meseldžija, Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Rada Đurović- Pejčev, Institut za pesticide i zaštitu šivotne sredine, Beograd, Srbija
 • Katarina Jovanović-Radovanov, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija
 • Miloš Rajković, Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić", Beograd, Srbija
 • Bojana Spirović Trifunović, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Srbija