Ekonomski signali: poslovni magazin - Uredništvo

Glavni urednik:Boris Siljković, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

Osnovna oblast naučnog i stručnog interesovanja urednika poslovnog magazina Ekonomski signali su pitanja iz oblasti finansija- uža specijalnost monetarna ekonomija i bankarstvo. Autor i koautor je više od 50 bibliografskih jedinica, univerzitetske monografije i radova po pozivu iz oblasti finansija. Objavio je više radova u vrhunskim časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom i radova u časopisima od vrhunskog nacionalnog značaja. Intenzivno radi na kreiranju i razvijanju svih nastavnih planova i programa u školi, usmeravajući ih prepoznavanju i priznavanju od ekonomske struke u privredi.

Članovi:
  • Nikola Pavlović, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
  • Marko Savić, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
  • Miomir Novičić, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću