Artefact - Uredništvo

Urednici:
Miomira M. Đurđanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Srbija

Diplomirani muzički pedagog, magistrirala je na Odseku za opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na Univerzitetu u Nišu, Učiteljskom fakultetu u Vranju, 2011. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj metodike opšteg muzičkog obrazovanja u Srbiji u 20. veku. Na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanredni profesor zadužena je za izvođenje nastave na osnovnim i master akademskim studijama za nastavni predmet Metodika nastave muzičke kulture. Autor je monografije pod nazivom: Nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku. Recenzirala je udžbenike i priručnike, naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

Jelena D. Cvetković Crvenica, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Srbija

Diplomirani muzički pedagog, magistrirala je na Fakultetu umetnosti Univerzitetu u Prištini. Na Univerzitetu u Nišu, Učiteljskom fakultetu u Vranju, 2012. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: Odnos savremene pedagogije prema podsticanju i razvijanju imanentnog sluha i recepcije. Na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanredni profesor zadužena je za izvođenje nastave na osnovnim i master akademskim studijama za nastavni predmet Solfeđo i Metodika nastave solfeđa. Pored profesionalnog angažovanja, društveno i umetnički je angažovana. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Recenzirala je udžbenike i priručnike, naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

Članovi:
 • Dimitrije Bužarovski, Univerzitet "Sv Kirili i Metodije", Fakultet muzičke umetnosti u Skoplju, Makedonija
 • Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, Federacija BiH
 • Sabina Vidulin, Univerzitet u Puli, Muzička akademija u Puli, Republika Hrvatska
 • Antoaneta Radočaj Jerković, Univerzitet Josipa Jurja Strossmayera, Umjetnička akademija u Osijeku, Republika Hrvatska
 • Sanda Dodik, Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti u Banjoj Luci, Republika Srpska
 • Vedrana Marković, Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija na Cetinju, Crna Gora
 • Ana Hofman, Centar za interdisciplinarna istraživanja, ZRC SAZU, Ljubljana, Republika Slovenija
 • Svetoslav A. Kosev, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" Veliko Trnovo, Bugarska
 • Tatjana Ristić, Univerzitet Agder KRS-S, Norveška
 • Dimitar Ninov, Texas State University, San Marcos, Texas, Sjedinjene Američke Države
 • Sonja Marinković, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Ivana Drobni, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Sanja Filipović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Ira Prodanov Krajišnik, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad, Republika Srbija
 • Dragan Ćalović, Univerzitet "Džon Nezbit", Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za umetnost i dizajn u Beogradu, Republika Srbija
 • Dragan Žunić, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Srđan Marković, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Tijana Borić, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Danijela Stojanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Nataša Nagorni Petrov, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Marko Milenković, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
Recenzenti:
 • Dimitrije Bužarovski, Univerzitet "Sv Kirili i Metodije", Fakultet muzičke umetnosti u Skoplju, Makedonija
 • Sonja Marinković, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Ira Prodanov Krajišnik, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad, Republika Srbija
 • Sonja Cvetković, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, Federacija BiH
 • Sabina Vidulin, Univerzitet Jurja Dobrije u Puli, Muzička akademija u Puli, Republika Hrvatska
 • Lada Duraković, Univerzitet Jurja Dobrije u Puli, Muzička akademija u Puli, Republika Hrvatska
 • Antoaneta Radočaj Jerković, Univerzitet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Republika Hrvatska
 • Sanda Dodik, Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti u Banjoj Luci, Republika Srpska
 • Vedrana Marković, Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija na Cetinju, Crna Gora
 • Ana Hofman, Centar za interdisciplinarna istraživanja, ZRC SAZU, Ljubljana, Republika Slovenija
 • Svetoslav A. Kosev, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" Veliko Trnovo, Bugarska
 • Tatjana Ristić, Univerzitet Agder KRS-S, Norveška
 • Dimitar Ninov, Texas State University, San Marcos, Texas, Sjedinjene Američke Države
 • Denis Collins, The University of Queensland, Brisbane, Australija
 • Ivana Drobni, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Sanja Filipović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad, Republika Srbija
 • Ivana Medić, Muzikološki institut SANU u Beogradu, Republika Srbija
 • Vito Balić, Univerzitet u Splitu Umjetnička akademija u Splitu, Republika Hrvatska
 • Saša Pavlović, Univerzitet u Banja Luci, Akademija umjetnosti u Banja Luci, Republika Srpska
 • Tanja Stanković Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Republika Srpska
 • Trena Jordanoska, Univerzitet "Sv Kirili i Metodije", Fakultet muzičke umetnosti u Skoplju, Makedonija
 • Aleksandra Miletić, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet u Beogradu, Republika Srbija
 • Smiljana Vlajić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad, Republika Srbija
 • Anica Sabo, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Miloš Zatkalik, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Blanka Bogunović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Sanja Ranković, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Republika Srbija
 • Marina Matejević, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu, Republika Srbija
 • Snežana Vidanović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu, Republika Srbija
 • Gordana Đigić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu, Republika Srbija
 • Dragan Ćalović, Univerzitet "Džon Nezbit", Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za umetnost i dizajn u Beogradu, Republika Srbija
 • Dragan Žunić, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Srđan Marković, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Tijana Borić, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Danijela Stojanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija
 • Danijela Zdravić Mihailović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Republika Srbija