Biomedicinska istraživanja - Info

Osnovno:
ISSN 1986-8529
eISSN 1986-8537
izdavač(i) Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Medicinski fakultet Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
veb adresa biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/
početna godina 2010
glavni urednik Siniša Ristić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča
Kontakt:
adresa uredništva Studentska 5, 73300 Foča
osoba za kontakt Ana Simović
e-adresa asimovic2679@gmail.com
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,008
CEON IF5 0,039
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY