Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565), kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom i engleskom jeziku. Četvrti godišnji broj objavljuje se isključivo na engleskom jeziku. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (ISSN:2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Pravo; Građansko pravo; Krivično pravo; Javno pravo; International Law; Pravo i ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu101
Pravni život74
Pravo i privreda38
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad34
European Journal of International Law25
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu24
American Journal of International Law17
Crimen16
Arhiv za pravne i društvene nauke13
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran41
Škulić Milan35
Popović Dejan29
Vodinelić Vladimir V.24
Vasiljević Mirko24
-European Commission18
Avramović Sima D.18
Krstić Ivana17
Finnis John17
Perović S.15