Strani pravni život - Portret

Tematska oblast:

Časopis Strani pravni život je naučni časopis iz oblasti pravnih nauka koji objavljuje naučno istraživačka institucija Institut za uporedno pravo. Časopis objavljuje originalne, prethodno neobjavljene naučne i stručne radove koji se odnose na međunarodno pravo i inostrane pravne sisteme, zakonodavstva ili praksu (pravna komparatistika). Rukopisi treba da sadrže rezultate istraživanja izvršenih upotrebom uporednopravnog metoda: analiza domaćeg prava (Republike Srbije, ako je autor iz Srbije, ili nekog drugog prava, zemlje iz koje je autor autor) može biti zastupljena delimično, ako se u radu poredi strano i domaće pravo.

Časopis ima dugu tradiciju (izlazi od 1956. godine).  U časopisu, koji se od 2008. godine publikuje u režimu otvorenog pristupa, objavljuju se naučni (originalni i pregledni) i stručni članci, komentari sudskih odluka, izlaganja sa naučnih i stručnih skupova i prikazi knjiga. U skladu sa navedenom podelom priloga formiraju se rubrike u časopisu. Časopis se uređuje u skladu sa važećim propisima o uređivanju naučnih časopisa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
pravo; uporedno pravo; Srbija; naučni časopis; društvene nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Strani pravni život76
Pravni život42
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu40
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu24
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad22
Crimen14
Evropska revija za pravo osiguranja14
Common Market Law Review12
International Journal on Minority and Group Rights12
Journal of International Criminal Justice12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Commission39
-Advisory committee on the framework convention for the protection of national minorities29
Škulić M.24
-Council of Europe24
Krivokapić Boris20
Stojanović Z.18
Mrvić-Petrović Nataša17
Čolović Vladimir15
Jovašević D.14
Todić Dragoljub12