Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Fokus časopisa je fizička kultura kao multidisciplinarno (nauke o zdravlju, društveno-humanističke nauke i nauke o obrazovanju) i interdisciplinarno (grane sporta i nauke o vežbanju) polje znanja i naučnog istraživanja u prostoru fizičke aktivnosti.

Časopis Fizička kultura objavljuje rezultate fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja i nastoji da širi teorijska i empirijska saznanja iz oblasti obrazovanja,  sportskog treninga, učenja i obučavanja, upravljanja, organizovanja...

Časopisi objavljuju visokokvalitetne članke od zajedničkog interesa i međunarodne važnosti  u prostoru, kao što su: žena i sport, dečiji  i sport mladih, paraolimpijski sport, fizička aktinost osoba sa invaliditetom, vrednosti savremenog sporta, olimpijski pokret, razvoj obrazovnog iskustva kroz fizičko vaspitanje, sport i redovne dnevne fizičke aktivnosti, starenje, itd. Posebna pažnja posvećena je rezultatima naučnih istraživanja i najboljoj praksi u razvoju zajednice kroz sve oblike fizičkih aktivnosti.

Časopis Fizička kultura objavljuje se u štampanom i elektronskom obliku i otvoren je za autore iz celog sveta, uključujući mlade istraživače u doktorskim i postdoktorskim studijskim programima i projektima. Svi članci objavljeni su na srpskom i engleskom jeziku, sa naslovima, sažecima i ključnim rečima na španskom. Časopis se publikuje na dva pisma (latinici i ćirilici).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija, sportski trening

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura75
Medicine and Science in Sports and Exercise49
Journal of Sports Sciences45
Sports Medicine36
Blood26
International Journal of Sports Medicine24
Journal of Applied Physiology24
European Journal of Applied Physiology23
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport22
Journal of electromyography and kinesiology22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dikić Nenad41
Dopsaj Milivoj33
Jevtić B.23
Kasum Goran20
Janković Aleksandar16
Côté Jean16
Reilly T.14
Ganz Tomas14
Leontijević Bojan13
Jakovljević Đorđe G.12