Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Portret

Tematska oblast:
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu je naučni časopis koji objavljuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu od svog osnivanja. U redovnim brojevima, četiri puta godišnje, objavljuju se visoko kvalitetni i recenzirani naučni radovi, sudska praksa, prikazi i polemike autora iz zemlje i inostranstva. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, a sadržaj časopisa i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. U časopisu se, takođe, publikuju prilozi na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku. Časopis obuhvata naučnu oblast prava (javno, krivično, građansko, trgovinsko, međunarodno pravo), političkih nauka, istorije i filozofije. Objavljeni radovi sadrže naučni doprinos teorijskog ili istraživačkog karaktera u relevantnoj oblasti. U strukturi časopisa ustanovljene su stalne rubrike. Na početku sadržaja nalazi se tema broja „U fokusu“, a potom slede naučni članci, rubrika „Sudska praksa“ sa analizom sudskih odluka nacionalnih ili međunarodnih sudova, rubrika „Prikazi“ u kojoj se prikazuju knjige, studije ili naučne konferencije, i na kraju se nalazi posebna rubrika posvećena radovima studenata doktorskih akademskih studija prava.
Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Javno pravo; Krivično pravo; Građansko pravo; Međunarodno pravo; Političke nauke; Istorija i filozofija prava

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu114
Pravni život84
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu44
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad38
Pravo i privreda22
Nauka, bezbednost, policija13
Revija za kriminologiju i krivično pravo13
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu13
Temida12
International Monetary Fund Working Paper12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jovašević Dragan55
Todić Dragoljub28
Petrović Milan26
-European Commission23
Jovanović Slobodan22
Radivojević Zoran19
Stojanović Z.17
Kostić Miomira17
Popović D.16
Petrušić Nevena16