Opšta medicina - Portret

Tematska oblast:

Časopis Opšta medicina je časopis posvećen radovima iz oblasti medicine članova Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, članova drugih medicinskih sekcija kao i radovima srodnih struka koje su od interesa za primarnu zdravstvenu zaštitu, tj. opštu medicinu-porodičnu medicinu.

Časopis Opšta medicina objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove:

Originalni naučni (stručni) rad ili prikaz slučaja (pod originalnim naučnim radom se podrazumeva rad u kome se prvi put objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja).

Pregledni rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, prikazan u vidu autocitata.

Kratko ili prethodno saopštenje što podrazumeva originalni naučni rad punog formata ali manjeg obima.

Naučna kritika, odnosno polemika na određenu temu zasnovana na naučnoj argumentaciji, aktuelne teme: savremena pitanja od teorijskog i praktičnog značja za struku.

Monografske studije, istorijsko-arhivske, leksiokografske, bibliografske studije ili preglede podataka, za koje važi pravilo da su u pitanju sumirani podaci koji ranije nisu bili dostupni javnosti.

Ukoliko je rad deo magistarske teze, odnosno doktorske disertacije, ili je urađen u okviru naučnog projekta, to treba posebno naznačiti u napomeni na kraju teksta. Takođe, ukoliko je rad prethodno saopšten na nekom stručnom sastanku, navesti zvaničan naziv skupa, mesto i vreme.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
Istraživačke teme:
Opšta medicina; Promocija zdravlja; Prevencija bolesti; Upravljanje lečenjem; Organizacija i administracija; Edukacija i istraživanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine31
Diabetes care27
Journal of the American College of Cardiology26
Circulation22
Balneoklimatologija21
JAMA: The Journal of the American Medical Association19
European Heart Journal17
Lancet15
Archives of Internal Medicine13
Medicinski pregled12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jankovic S.7
-World Health Organization6
Walford Gary6
Holmes David R.6
Hannan Edward L.6
Gold Jeffrey P.6
Culliford Alfred T.6
Ståhle Elisabeth5
Sharma S.5
Morice Marie-Claude5