Acta medica Medianae - Portret

Tematska oblast:

Acta Medica Medianae je naučni časopis koji objavljuje originalne naučne radove iz oblasti biomedicinskih nauka, javnog zdravlja i epidemiologije. Svi radovi koji se objavljuju u AMM podležu dvostruko-slepom procesu recenzije i revizije od strane Uređivačkog odbora. Časopis ima za cilj da promoviše komunikaciju između bazičnh i kliničkih istraživanja, da unapredi kliničku praksu, javno zdravlje i omogući bolje patofiziološko razumevanje bolesti. Acta Medica Medianae objavljuje originalne naučne radove koji nisu prethodno publikovani, uvodnike, naučne i stručne članke, prethodna ili kratka saopštenja, revijske radove tipa opšteg pregleda, aktuelne teme, meta-analize, prikaze slučajeva, prikaze knjiga i radove iz istorije medicine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
biomedicina; farmacija; stomatologija; javno zdravlje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine82
Lancet59
Stroke49
Vojnosanitetski pregled41
Acta medica Medianae36
JAMA: The Journal of the American Medical Association35
Journal of the American College of Cardiology33
Journal of Clinical Oncology32
Radiology32
American Journal of Roentgenology30
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization31
Babić Rade R.21
Jovanović Milan18
Guelmino D.13
Pavlović I.12
Grant Marcia11
Najman Stevo10
Kocic Gordana10
Fong Yuman10
Tasić A.9