Acta medica Medianae - Portret

Tematska oblast:

Acta Medica Medianae je naučni časopis koji objavljuje originalne naučne radove iz oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka, javnog zdravlja, epidemiologije, stomatologije, farmacije i kliničke medicine. Svi radovi koji se objavljuju u AMM podležu dvostrukom procesu recenzije i revizije od strane Uređivačkog odbora. Časopis ima za cilj da promoviše komunikaciju između bazičnh i kliničkih istraživanja, da unapredi kliničku praksu, javno zdravlje i omogući bolje patofiziološko razumevanje bolesti. Acta Medica Medianae objavljuje originalne naučne radove koji nisu prethodno publikovani, naučne i stručne članke, prethodna ili kratka saopštenja, revijske radove tipa opšteg pregleda, prikaze slučajeva, prikaze knjiga i radove iz istorije medicine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina i biomedicina; farmacija; stomatologija; javno zdravlje; klinička medicina; epidemiologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine105
Lancet86
Stroke56
Nature53
PLoS One53
Blood51
Journal of Clinical Oncology42
Circulation40
Acta medica Medianae37
JAMA: The Journal of the American Medical Association36
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization36
Bray Freddie22
Tefferi Ayalew21
Ferlay Jacques21
Kocić Gordana20
Eckert Danny J.20
White David P.16
Desir Gary V.16
Wellman Andrew15
Sanders Kenton M.15