Journal of Mining and Metallurgy A: Mining - Portret

Tematska oblast:

Časopis Rudarstvo i metalurgija, sekcija A: Rudarstvo, objavljuje originalne, naučne, stručne i pregledne radove koji predhodno nisu objavljeni. Časopis Rudarstva i metalurgije, sekcija A: Rudarstvo, ima slobodan pristup. Radovi za časopis mogu biti dostavljeni samo na engleskom jeziku. Izdaje se jednom godišnje, referisan je u srpskom citatnom indekcu (SCIndeks) gde pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Digitalni zapis Časopisa se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije. Časopis pokriva sledeće tematske oblasti: geologija, mineralogija, rudarstvo, priprema mineralnih sirovina, zaštita životne sredine i druge srodne oblasti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
geologija; mineralogija; rudarstvo; priprema mineralnih sirovina; zaštita životne sredine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fuel24
Minerals Engineering23
Hydrometallurgy17
Fuel Processing Technology16
Powder Technology13
Journal of Hazardous Materials11
International Journal of Mineral Processing10
Journal of Mining and Metallurgy A: Mining9
Journal of Colloid and Interface Science7
Thermochimica Acta7
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Afzal P.19
Yasrebi A.B.12
Wetherelt A.9
Foster P.9
Moarefvand P.8
Meikap B.C.5
Vassileva Christina G.4
Vassilev Stanislav V.4
Trumić Milan Ž.4
Trumić Maja S.4