ABC - časopis urgentne medicine - Portret

Tematska oblast:

ABC časopis urgentne medicineobjavljuje prethodno neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti medicine koja se odvija na prehospitalnom i inicijalnom hospitalnom nivou kao i onih oblasti medicine koje mogu biti od interesa za lekara koji radi u Službi hitne pomoći.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
urgentna medicina; služba hitne medicinske pomoći; pre hospitalna medicina

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal Resuscitatio Balcanica11
European Heart Journal9
ABC - časopis urgentne medicine8
Stroke8
Resuscitation8
New England Journal of Medicine7
Vojnosanitetski pregled5
Critical Care Medicine4
Timočki medicinski glasnik4
British Medical Journal4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ristanović Elizabeta6
Jakšić-Horvat Kornelija6
Živković M.5
Momirović-Stojković Milena4
Kalezić N.4
Demarin V.4
Budimski Mihaela4
-World Health Organization3
Svensson Leif3
Saver J.L.3