Ekonomski signali: poslovni magazin - Portret

Tematska oblast:

Poslovni magazin Ekonomski signali Leposavić je kategorisan kao časopis od nacionalnog značaja u Srbiji koji izlazi dva puta godišnje, juna i decembra. U cilju promovisanja naučnog istraživanja misija poslovnog magazina Ekonomski signali Leposavić je da objavljuje kvalitetne empirijske, teorijske, pregledne članke, stručne članke i studije koji doprinose boljoj praksi u ekonomiji kao delu društvenih nauka. Poslovni magazin Ekonomski signali je fokusiran na širokom spektru tema vezanih za stanje u ekonomiji kroz spoj nauke i prakse. Svi empirijski metodi kako kvalitativni, kvantitativni, studije na terenu, akcijska istraživanja će se poštovati. Ovaj časopis ima široku platformu za razmenu ideja akademska i stručna istraživanja i debate kroz objavljivanje članaka različitog žanra. Časopis objavljuje rezultate istraživanja iz sledećih osnovnih tematskih oblasti:

  • Privredni razvoj;
  • Ekonomska teorija i politika;
  • Monetarna ekonomija;
  • Finansijska tržišta i institucije;
  • Marketing i menadžment;
  • Informacioni sistemi u ekonomiji;

Vizija uredništva i izdavača Visoke ekonomske škole strukovnih studija Peć u Leposaviću je da se razvije poslovni magazin Ekonomski signali koji objavljuje visoko profesionalne pripremljene radove sa ciljem da u narednom periodu energiju usmerimo na dostizanje kvaliteta vodećeg časopisa od nacionalnog značaja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
Privredni razvoj; Ekonomska teorija i politika; Monetarna ekonomija; Finansijska tržišta i institucije; Marketing i menadžment; Informacioni sistemi u ekonomiji

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomski signali: poslovni magazin11
Škola biznisa9
Kultura7
Ekonomski vidici6
Ekonomske teme6
European Economic Review6
Strategic Management Journal5
Ekonomika poljoprivrede5
Journal of International Economics5
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dašić Dejan31
Challoumis Constantinos16
Radiš Dragan12
Lukić Jelena9
Ratković M.6
Porter Michael E.5
Kotler F.5
Combs J.G.5
-Vlada Republike Srbije4
Prnjat A.4