Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Poremećaji ponašanja; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Specijalna edukacija i rehabilitacija110
Research in Developmental Disabilities64
Journal of Intellectual Disability Research53
Child Development46
Beogradska defektološka škola35
Journal of Visual Impairment and Blindness32
Journal of Autism and Developmental Disorders31
Developmental Psychology29
Journal of Intellectual and Developmental Disability22
American Journal on Mental Retardation21
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica89
Buha Nataša37
Bandura A.19
Jovanić G.13
Welsh M.C.12
Vučinić V.12
Jablan B.12
Dopsaj Milivoj12
Glumbić N.11
-American Psychiatric Association11