Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Poremećaji ponašanja; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Specijalna edukacija i rehabilitacija127
Research in Developmental Disabilities77
Journal of Intellectual Disability Research65
Journal of Visual Impairment and Blindness55
Child Development49
Journal of Autism and Developmental Disorders41
Beogradska defektološka škola39
Developmental Psychology34
Journal of Speech, Language, and Hearing Research24
American Journal on Mental Retardation23
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica91
Buha Nataša39
Jovanić G.27
Bandura A.19
Vučinić V.14
Jablan B.13
Glumbić Nenad13
Welsh M.C.12
Dopsaj Milivoj12
Brojčin Branislav12