Specijalna edukacija i rehabilitacija - Portret

Tematska oblast:

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina, pod uslovom da oni nisu prethodno štampani u drugom časopisu, niti su u postupku recenziranja. Časopis objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - psihologija
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
Specijalna edukacija i rehabilitacija; Ometenost u razvoju; Poremećaji ponašanja; Razvoj deteta; Poremećaji govora i jezika; Socijalna participacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Specijalna edukacija i rehabilitacija132
Research in Developmental Disabilities81
Journal of Intellectual Disability Research69
Child Development55
Journal of Visual Impairment and Blindness54
Journal of Autism and Developmental Disorders47
Beogradska defektološka škola40
Developmental Psychology35
American Journal on Mental Retardation24
Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines24
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Gligorović Milica96
Buha Nataša42
Jovanić G.27
Bandura A.19
Vučinić V.14
Glumbić Nenad14
Jablan B.13
Brojčin Branislav13
-American Psychiatric Association13
Welsh M.C.12