Megatrend revija - Portret

Tematska oblast:

"Megatrend revija" je naučno glasilo univerziteta Džon Mezbit koji izlazi od 2004. godine. Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, "Megatrend revija" je visoko pozicionirana kao vodeći nacionalni časopis. Časopis ima međunarodni izdavački savet i međunarodnu redakciju.

"Megatrend revija" je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka u kojem se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku iz sledećih tematskih oblasti: ekonomija, pravo, politika i bezbednost, menadžment i marketing, međunarodni odnosi, javmne politike i informaciono društvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Ekonomija; Pravo; Menadžment i marketing; Međunarodni odnosi; Javne politike; Informaciono društvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management33
Megatrend revija30
Annals of Tourism Research15
Harvard Business Review15
Research Policy14
Ekonomika poljoprivrede12
International Journal of Contemporary Hospitality Management12
European Journal of Operational Research11
Journal of Travel Research10
Finansije9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Chanaron J.J.15
Krivokapić Boris14
Vujko Aleksandra12
-European Commission12
-Republički zavod za statistiku11
Gnjatović Dragana E.11
Kochenov D.9
Gajić Tamara9
-Vlada Republike Srbije8
Saaty Thomas L.8