Megatrend revija - Portret

Tematska oblast:

"Megatrend revija" je naučno glasilo univerziteta Džon Mezbit koji izlazi od 2004. godine. Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, "Megatrend revija" je visoko pozicionirana kao vodeći nacionalni časopis. Časopis ima međunarodni izdavački savet i međunarodnu redakciju.

"Megatrend revija" je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka u kojem se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku iz sledećih tematskih oblasti: ekonomija, pravo, politika i bezbednost, menadžment i marketing, međunarodni odnosi, javmne politike i informaciono društvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Ekonomija; Pravo; Menadžment i marketing; Međunarodni odnosi; Javne politike; Informaciono društvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Megatrend revija44
Tourism Management31
Harvard Business Review22
International Monetary Fund Working Paper17
Journal of Consumer Marketing14
Pravni život14
Research Policy14
Annals of Tourism Research14
Ekonomika poljoprivrede14
European Journal of Operational Research13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Krivokapić Boris25
Milosavljević Slavomir18
-Republički zavod za statistiku17
-Eurostat17
-European Commission17
Todić Dragoljub16
Gnjatović Dragana E.16
Termiz Dž.12
Sukharev O.S.11
Hofstede Geert11