Crimen (Beograd) - Portret

Tematska oblast:

Časopis objavljuje naučne članke iz oblasti krivičnog prava, krivičnog procesnog prava, međunarodnog krivičnog prava, prekršajnog prava, kriminologije, kriminalistike, prava izvršenja krivičnih sankcija, kao i prikaze knjiga i tekstove iz istorije krivične doktrine. Časopis je pre svega namenjen stručnoj javnosti: profesorima i teoretičarima krivičnih nauka, kao i praktičarima: sudijama, advokatima, tužiocima, kao i studentima prava na svim nivoima studija.

Časopis objavljuje radove na srpskom jeziku, kao i na stranim jezicima (do sada su objavljivani radovi na engleskom, nemačkom i italijanskom jeziku).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
krivično pravo; krivično procesno pravo; međunarodno krivično pravo; kriminologija; kriminalistika; prekršajno pravo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Crimen16
Pravna praksa14
Sociologija6
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu4
Journal of Criminal Justice3
New York Times3
Pravni život3
Bezbednost, Beograd2
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice2
Modern Law Review2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ignjatović Đorđe17
Stojanović Zoran P.16
Vuković Igor10
Stojanović Z.7
Perkowska M.7
Škulić Milan6
Ljubičić Milana6
Grubač Momčilo6
van Zyl Smit D.5
-Republički zavod za statistiku5