Politeia - Portret

Tematska oblast:

Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, prava, istorije, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
politikologija; sociologija; komunikologija; socijalni rad; medjunarodni odnosi; socijalna politika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Politeia10
Sociologija8
Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja7
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu5
Foreign Affairs5
Ljetopis socijalnog rada5
Sociološki pregled5
Srpska politička misao5
Časopis za suvremenu povijest4
American Political Science Review3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marx K.24
Lazić M.12
Engels F.11
Simović Vlade10
Milosavljević M.9
Jessop B.9
Savanović A.8
Kecmanović Nenad8
Janković Slobodan8
Freud S.8