Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 56, br. 1, str. 194-210
Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Pravo okrivljenog da se smatra nevinim dok se njegova krivica ne dokaže pravnosnažnom sudskom odlukom predstavlja jednu od osnovnih ustavnih i međunarodnopravnih garancija položaja okrivljenog u krivičnom postupku. Pravo okrivljenog da se smatra nevinim do okončanja krivičnog postupka obavezuje sva druga lica da poštuju ovu pretpostavku, te da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vređaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog, kao i načelo sudske nezavisnosti. Sloboda medija kao i pravo građana na obaveštenost, takođe predstavljaju značajne civilizacijske tekovine, proklamovane Ustavom Republike Srbije, kao i brojnim međunarodnim dokumentima. Cilj ovog rada je da ispita kako uskladiti kontradiktorne zahteve za poštovanjem pretpostavke nevinosti i sudske nezavisnosti s jedne, i slobode medija i prava građana na obaveštenost, s druge strane. U njemu se analizira regulativa ove oblasti u pravu Srbije, u pravnim sistemima drugih evropskih država, kao i praksa Evropskog suda za ljudska prava.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 83
*** (2006-2007) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, 46/06 i 49/07
*** (2003-2005) Zakon o javnom informisanju. Službeni glasnik RS, br. 43/03 i 61/05
*** (2004-2007) Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS, br. 120/04 i 54/07
*** (2001) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70
Beulke, W. (2002) Strafprozesrecht. Heidelberg, prema: M.Škulić, Krivično procesno pravo - opšti deo, Beograd 2006, 140
Cvijović, O., Popović, D. (1981) Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom, objašnjenjima i upustvima za praktičnu primenu. Beograd
Čejović, B. (1968) Pretpostavka nevinosti okrivljenog u krivičnom postupku. Pravni život, 4-5/28-41
Delmas-Marty, M., Spencer, J.R., ur. (2002) European criminal procedure. Cambridge: Cambridge University Press, str. 59
Hans, V.P., Vidmar, N. (1986) Judging the Jury. New York - London
Jekić, Z., Danić, R. (2005) Krivično procesno pravo. Beograd
Lemode, M. (2002) Justice and the media. u: Marty M.D., Spencer J.R. [ur.] European criminal procedures, Cambridge: Cambridge University Press, 708
Lilić, S. (2007) Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Lukić, R.D. (1976) Teorija države i prava. Beograd: Naučna knjiga
Škulić, M. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka